$left
$middle

Skolsköterska

Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. På Oxievångsskolan heter skolsköterskorna Anneli Wallgren och My Arrhagen. Anneli ansvarar för årskurserna förskoleklass till årskurs 6 och My för årskurserna 7 till 9.

Vad de också gör hälsobesök och hälsosamtal erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6, och 8. Innehållet i ett hälsobesök varierar beroende på vilken årskurs barnet går i. De kan innefatta längd, vikt, rygg, syn, hörsel, vaccinationer samt ett hälsosamtal beroende på barnets ålder.

Andra viktiga arbetsuppgifter är att upprätta en elevhälsovårdsjournal för varje elev, dokumentera samt kvalitetssäkra. Arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare i form av skolläkarmottagning vid behov samt skriver remisser för olika utredningar.

Skolsköterskan deltar i EHT (elevhälsoteam) genom att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Ge handledning och konsultation till skolans personal.

I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Vi har tystnadsplikt och det som framkommer i samtal, stannar hos oss om vi inte kommit överens om något annat.

Kontakta oss

Anneli Wallgren
Skolsköterska årskurs förskoleklass till 6
Mobil: 0766-39 49 27
anneli.wallgren@malmo.se

My Arrhagen
Skolsköterska årskurs 7 till 9
Mobil: 0766-39 49 25
my.arrhagen@malmo.se