$left
$middle

Oxievångsskolans fritidshem

Välkommen till Oxievångsskolans fritidshem. Här arbetar en engagerad och sammansvetsad personalgrupp, som strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö för alla barn. Vår fantastiska utemiljö inbjuder till lek och situationsstyrt lärande – två viktiga grunder i vår verksamhet. I all vår verksamhet tränar vi det sociala samspelet, vilket leder till en stark gemenskap bland både barn och vuxna. På vårt fritidshem möter vi utmaningar och lär tillsammans!

Fritidshemmet ska genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Det ska också sträva mot att ge barnen en så inspirerande lärandemiljö som möjligt.

Vår målsättning är att alla barn ska känna trygghet och en tillhörighet på sin avdelning. De ska i lugn och ro, med handledning av vuxna, kunna prova på olika aktiviteter och på så vis öka sin kunskap. Lek och skapande verksamhet i olika former ges stort utrymme på fritidshemmet. Betoningen ligger på den fria leken, där barnen i samspel med varandra och med hjälp av vuxna förebilder lär sig och utvecklas inom många områden. Den fria leken är oerhört viktig som motsats till den mer styrda skoldagen. Det ska även finnas planerad verksamhet som barnen får vara med och ta ansvar för.

Fritidshemmets verksamhet bör utgå från barnen egna intressen och erfarenheter och anpassas efter varje barns behov. Vi uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ, genom att de får prova att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. Genom att ha ett grupporienterat arbetssätt är målsättningen att barnen successivt ska utvecklas till att bli självständiga individer. Genom kreativt tänkande och lyhördhet vill vi skapa en struktur och ett tillåtande klimat, så att alla barn känner en trygghet och en tillhörighet. Vi vill på olika sätt synliggöra ”den tysta kunskapen” genom observationer, utvärdering och dokumentation av barnens olika lärmiljöer.

På vårt fritidshem arbetar vi utifrån ett årshjul, som är baserat på lärandemålen i läroplanen. Årshjulet är grunden för fritidshemsverksamhetens planering och genomförande. Med hjälp av detta vill vi säkerställa att barn erbjuds en verksamhet i enlighet med våra styrdokument.

Vi har som mål att möta alla barn och vårdnadshavare när de kommer till fritidshemmet. Det måste finnas ett ömsesidigt förtroende mellan hem och fritidshem, där målet är att få en helhetsbild av barnet. Det är viktigt att barnet får en trygg och positiv vistelse på fritidshemmet för att en mångsidig utveckling skall äga rum. För att uppnå detta mål är det väsentligt att barn och vårdnadshavare möts av en positiv, engagerad och öppen personalgrupp.

Nydalaskolan

sv