$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Malmö Borgarskola har som mål att alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade och arbetar därför aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö på skolan.

Enligt skollagen och läroplanen ska all skolpersonal medverka till att elever utvecklar en känsla av samhörighet, solidaritet och tar ansvar för sina medmänniskor. Skolan ska förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare i enlighet med såväl skollagen (4§), som FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter.

Likabehandling

Malmö Borgarskola förbinder sig därför till att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering, och att ge alla inom verksamheten lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder

Aktiva insatser och åtgärder

Ett långsiktigt och förebyggande arbete är viktigt för att skapa en inkluderande och tolerant skolkultur. Detta är även ett led i att minska förekomsten av kränkningar och diskriminering och därmed behovet av akuta insatser. Skolans strävan är därför att upprätthålla en medvetenhet, en tydlighet och ett engagemang bland såväl elever som i personalgruppen.

Alla som vistas i skolan ska ha samma rättigheter och kunna vistas i skolan utan att utsättas för någon form av diskriminerande eller kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att arbeta såväl förebyggande som främjande för detta syfte.

För att skolan ska kunna förankra de grundläggande demokratiska värdena arbetar Malmö Borgarskola proaktivt med att främja och förebygga så att dessa värden kan uppfyllas. Vi arbetar med att upptäcka, kartlägga och åtgärda sådant som kan bidra till att personal och elever inte känner sig trygga och respekterade.

Det främjande arbetet bedrivs kontinuerligt och långsiktigt och är en naturligt del av det vardagliga arbetet för alla funktioner i skolan. Med främjande insatser avses sådana som förstärker positiva förutsättningar för likabehandling, och behöver inte utgå från identifierade problemområden.

Det förebyggande arbetet är sådant arbete som pågår för att identifiera problemområden som framkommit, och avvärja risk för diskriminering, kränkande behandling och annat oönskat beteende/upplevelser som inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Genom att upptäcka och kartlägga oönskat beteende kan det främjande och förebyggande arbetet ständigt förbättras. Kartläggningen leder till akuta åtgärder, men även åtgärder som förbättrar de främjande och förebyggande åtgärderna.

sv