$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Läroplanens värdegrund ska vara utgångspunkt för all verksamhet på Malmö Borgarskola.

Både elever och personal på skolan förväntas ha kännedom om rättigheter och skyldigheter kring likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Som elev ska du medverka i skolans vardag och utveckling utifrån demokratiska värderingar.

Nolltolerans mot kränkande beteende är det som gäller på Borgarskolan. Målet är att alla på skolan ska känna sig trygga och respekterade. All personal är skyldig att rapportera misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling vidare till skolledningen – som i sin tur utreder samt vidtar åtgärder.

Likabehandling

Vår vision är att erbjuda en miljö fri från kränkningar och diskriminering genom att aktivt arbeta för tolerans och förståelse för varandra i enlighet med svensk lagstiftning och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla som vistas i skolan ska ha samma rättigheter och kunna vistas i skolan utan att utsättas för någon form av diskriminerande eller kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att arbeta såväl förebyggande som främjande för detta syfte.