Forskarnätverket

Forskarnätverket består av forskare från främst Lunds univeritet och Malmö universitet samt av kontaktpersoner från Länsstyrelsen och Kompetenscentrums avtalskommuner. Det kan exempelvis vara enhetschefer inom socialtjänsten, samordnare mot våld i nära relation eller socialsekreterare, det vill säga praktiker som arbetar direkt i verksamheterna.

Ett av syftena med forskarnätverket är att bygga broar mellan forskare och praktiker. Nätverket träffas två gånger per termin och har olika teman för sammankomsterna. Det har också bildats en arbets- och referensgrupp som träffas inför varje möte för att diskutera innehåll för träffarna utifrån deltagarnas önskemål. Arbetsgruppen diskuterar också kring eventuella framtida konferenser och seminarier tillsammans.

På mötena sker erfarenhetsutbyte och föredrag hålls av forskare och praktiker. Det finns möjlighet att skapa gemensamma projekt och att få hjälp av varandra. Exempelvis kan en praktiker behöva en föreläsare vid något tillfälle och en forskare behöva intervjupersoner till en studie. Kompetenscentrum är sammankallande och håller i träffarna.

Kompetenscentrum är sammankallande och håller i träffarna.

Följ oss gärna på Instagram för aktuell information om vad våra forskare har på gång: @kompetenscentrumvald

sv