Om våld i nära relationer

Våld kan förekomma i alla typer av nära relationer. Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men kvinnor utsätts i högre utsträckning av våld från närstående än män, våldet är grövre och får värre konsekvenser för kvinnor.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948 slås fast att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Men eftersom denna konvention är könsneutral uppmärksammades inte hur könsdiskriminering gör kvinnor särskilt utsatta på en rad områden. Därför antog FN:s generalförsamling år 1993 ”Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor”. Den fastställer att våldet är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och definierar våld mot kvinnor som varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, psykisk eller sexuell skada eller lidande för den som utsätts. Hot om våld, tvång och godtyckligt frihetsberövande är inkluderat.

Utifrån insikten om det historiskt ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor som en förklaring till våldet betonas i deklarationen staternas ansvar att bedriva en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor. Detta dokument har sedan dess varit vägledande för regeringens jämställdhetspolitik (NCK-rapport 2014:1).

Vad kännetecknar våld i nära relationer

  • Utövas av en närstående mot en närstående
  • Sker upprepade gånger under en längre tid, eskalerar successivt
  • Våldsutövaren stannar kvar på brottsplatsen, vilket oftast är hemmet
  • Det är ingenting man pratar om – skam och skuld
  • Flera olika former av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt och så vidare

Vem utsätts för våld?

Vid brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri, trakasserier) är män och kvinnor lika utsatta men utsattheten ser olika ut. Män uppger oftast att de utsatts för misshandel och personrån (utanför hemmet/på allmän plats och att det är enstaka händelser). Kvinnor rapporterar oftare att de utsatts för hot, sexualbrott och trakasserier (i hemmet av en närstående eller en bekant, i skolan eller på arbetet, men att det är upprepade händelser). Den farligaste platsen för en kvinna är således i hemmet. Miss­handel av närstående och andra bekanta samman­taget stod för 79 % av de anmälda misshandels­brotten 2019 mot kvinnor (BRÅ 2020).

Hur vanligt är våldet i Sverige?

Mäns våld mot kvinnor sker inom alla samhällsklasser och etniciteter. Enligt Socialstyrelsens Handbok om våld från 2015 förekommer våld i nära relationer i högre utsträckning bland exempelvis personer som fått ekonomiskt bistånd, har en psykisk sjukdom, är ensamstående mammor samt personer som har missbruksproblem men detta är också grupper som huvudsakligen är kända för socialtjänsten och därmed upptäcks problematiken lättare inom dessa grupper. Forskning visar dock att mörkertalet är stort och ovanstående stereotypa föreställningar kring personer som är våldsutsatta eller våldsutövare gör att många utsatta inte känner igen sig i beskrivningarna.

Statistik

  • 29 200 fall av misshandel mot kvinnor anmäldes 2020 (BRÅ 2021)
  • 13 kvinnor dödades under 2020 i Sverige av en man som de har eller hade haft en nära relation med (BRÅ 2021)
  • Vart tionde barn upplever våld - det vill säga cirka 200 000 barn i Sverige. Vart tjugonde barn upplever våld ofta (NCK 2017)
  • 23% av tjejer 16-24 år har någon gång utsatts för våld (BRÅ 2018)
  • Minst 75 000 kvinnor/år utsätts för partnervåld (Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009)
sv