$left
$middle

دربارۀ مهد کودک به فارسی

پرسش و پاسخهايی دربارۀ مهد کودک

آیا در مورد مهد کودک پرسشی دارید؟

با مراجعه، تلفن یا ارسال پست الکترونیک پرسش خود را با مرکز ارتباطات شهرداری مالمو در میان بگذارید (به زبان سوئدی و انگلیسی)

تلفن: 040-34 10 00
وقت تماس تلفنی: همه روزه 08:00-17:00
نشانی پست الکترونیک: malmostad@malmo.se

fa