Hållbar energi

Malmö stad vill vara ledande i omställningen till ett hållbart energisystem och har som mål att Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi till 2030.

En stor del av Malmös växthusgasutsläpp kommer från produktion och användning av energi. Malmö stad driver därför ett strategiskt arbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar, stabil och leveranssäker energiförsörj­ning i Malmö. Malmö stads egen organisation försörjs idag till 100 procent av förnybar energi som en del av arbetet att bli en klimatneutral organisation.

En energistrategi för hela Malmö 2021-2030 är beslutsplanerad 2021. Energistrategin är ett viktigt verktyg för att skapa samsyn mellan Malmö stad och andra aktörer kring vad som bör prioriteras för att nå Malmö stads mål om 100 procent förnybar och återvunnen energi till år 2030. Energistrategin pekar ut viktiga fokusområden inom energisystemet och lyfter fram möjliga insatsområden. 

I flikarna nedan kan du läsa om Malmö stads satsningar inom energiområdet. På sidan Externfinansierade projekt kan du ta del av alla projekt för ett hållbart energisystem som Malmö stad driver eller deltar i.

Energi- och klimatrådgivningen i Malmö ger råd och stöd till Malmöbor, bostadsrättsföreningar och verksamheter som vill effektivisera sin energianvändning och övergå till förnybara energikällor.