$left
$middle

Energistrategi

Den långsiktiga visionen för Malmös energisystem är att det ska vara leveranssäkert, hållbart och försörja Malmö med 100 procent förnybar och återvunnen energi år 2030.

Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser, vilket bidrar till lokala miljöproblem och till den globala uppvärmningen.

Andra problem inom energiområdet är bristande försörjningstrygghet och en stigande kostnadsnivå.

Visioner och mål

  • Malmö har ett långsiktigt hållbart och leveranssäkert energisystem år 2030, med produktion och lagring av förnyelsebar energi som bidrar till flexibilitet i energisystemet.
  • Malmö försörjs med 100 procent förnybar och återvunnen energi år 2030.*
  • Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har år 2030 minskat med 70 procent sedan år 1990.
  • För Malmö stads egen verksamhet och organisation anges ett mer ambitiöst mål om nettonollutsläpp år 2030, som ett led i strävan att det offentliga ska utgöra en förebild och visa vägen för andra.
  • Energianvändningen i stadens förvaltningar och bolag, samt för byggnader i Malmös geografiska område ska ha minskat med 15 procent år 2030 jämfört med 2019 års energianvändning

    * Idag består Sveriges energimix av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme i huvudsak baserad på biobränslen. Alla dessa energikällor är viktiga för Sveriges energiförsörjning för perioden som omfattas av strategin.
sv