$left
$middle

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för den fysiska planeringen att tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice när staden växer.

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett följduppdrag till Översiktsplan för Malmö och den prioriterade inriktningen om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.

I den täta staden är varje yta dyrbar och måste användas på ett effektivt sätt. Malmö stad måste kunna fortsätta planera förskolor, grundskolor och fritidsanläggningar av en hög kvalitet, även om de fysiska ytorna ibland är begränsade.  En serviceplanering anpassad för en tätare stad innebär därmed en ökad inriktning mot samutnyttjande, tredimensionella lösningar och flexibel användning.

Plan för samhällsservicens markbehov har ett fem till tio årsperspektiv framåt på att förbättra den fysiska planeringens framförhållning och beredskap i serviceplaneringen. Planens fokus är att optimera planeringen av samhällsservice utifrån Malmö stads befintliga organisation.

Planen lägger särskild vikt på de serviceslag som är mer ytkrävande och utmanande att planera i den täta staden som förskolor, grundskolor och idrottsanläggningar. Även andra serviceslag som gymnasieskolor, LSS, äldrevård och kultur tas upp i planen.

sv