$left
$middle

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för den fysiska planeringen att tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice när staden växer.

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett följduppdrag till Översiktsplan för Malmö och den prioriterade inriktningen om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.

Yteffektiv samhällsservice

I den täta staden är varje yta dyrbar och måste användas på ett effektivt sätt. Malmö stad måste kunna fortsätta planera förskolor, grundskolor och fritidsanläggningar av en hög kvalitet, även om de fysiska ytorna ibland är begränsade. En serviceplanering anpassad för en tätare stad innebär därmed en ökad inriktning mot samutnyttjande, tredimensionella lösningar och flexibel användning.

sv