$left
$middle

VA-utbyggnadsplan

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Malmö stad och Va Syd har tillsammans utrett var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom kommunen ska ske.

De platser som planen omfattar är belägna på landsbygden där nuvarande VA-försörjning vanligtvis sker genom enskilda lösningar per fastighet.

Planen omfattar inte nyexploateringsområden, det vill säga de områden där staden växer, som till exempel Hyllie eller Västra Hamnen.

sv