$left
$middle

Täthet i Malmö

Planeringsunderlaget beskriver aspek­ter av täthet i stadsdelar i Malmö från olika tider. För att ge bättre förutsättningar för diskussioner kring täthet har jämförbara tal tagits fram för exempelvis exploateringstal, andel bebyggd yta och invånare per hektar.

Tre sätt att mäta täthet

Exploateringstalet är ett mått på bebyggelsetäthet. Det anger hur mycket bebyggelse som finns på en bestämd markyta.

Befolkningstätheten anger antalet invånare per hektar. Den är också ett mått på täthet i ett område, då den beskriver hur tätt det är mellan människor och inte hur tät den fysiska strukturen är.

Ett tredje sätt att mäta täthet är att titta på hur stor andel av ytan som är bebyggd jämfört med obebyggd, en så kallad friyta. Det är ett sätt att mäta hur högt trycket blir på den fria ytan.

sv