$left
$middle

Stadsutvecklingszoner

Genom stadsutvecklingzoner kan olika parter i ett projekt få ett gemensamt helhetstänk som minskar konflikter och främjar stadsutveckling i komplexa sammanhang.

Städer brottas med komplexa frågeställningar i sina stadsutvecklingsprocesser. Otydlighet i handlingsutrymme och roller, olika tolkning av lagstiftningen samt myndighetsutövning skapar krockar mellan förändringsprocesser som hanterar helheten och administrativa processer som hanterar enskilda delar.

Genom att etablera stadsutvecklingszoner kan parterna i ett projekt arbeta för att skapa en gemensam förståelse av sammanhang, identifiera målkonflikter och testa praktiska lösningar.

Innovationsprojekt med stöd från Vinnova

Stadsutvecklingszoner är ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt om stadsutvecklingsprocesser i Göteborg och Malmö som pågick från 2018 till 2020.

Projektet har bland annat identifierat svåra frågor som kan komma att påverka stadsutvecklingsprocessen negativt om de inte blir lösta i ett tidigt skede.

Projektet var ett samarbete mellan Älvstranden Utveckling, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och Länsstyrelsen Västra Götaland och bedrevs gemensamt med Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och Boverket.

Slutrapport och processrapporter

sv