Markanvisningspolicy

Tekniska nämnden fattar beslut om att godkänna markanvisningar. Till grund för beslut ligger kommunens markanvisningspolicy.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett verktyg för att nå de mål och den stadsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre alternativa förfaranden för markanvisningar:

  • Jämförelseförfarande
  • Direktanvisning
  • Markanvisningstävling

Jämförelseförfarande är den huvudsakliga metoden för markanvisning för bostäder. Markanvisningar för olika typer av verksamheter sker oftast genom direktanvisning.

Så tilldelas en markanvisning

Jämförelseförfarande används vanligtvis vid markanvisning för bostäder. Markanvisning­en genomförs enligt följande modell:

  • Kommunen föreslår vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell för området.
  • En kravspecifikation med urvalskriterier sammanställs i ett prospekt. Prospektet offentliggörs genom att det presenteras på kommunens hemsida. Tekniska nämnden informeras om innehållet i prospektet innan det offentliggörs.
  • Intresserade byggaktörer lämnar in material i enlighet med prospektet i form av till exempel projektbeskrivning med tillhörande enkla skisser eller referensmaterial tillsammans med beskrivning av idéerna.
  • Kommunen bedömer inkomna förslag och föreslår därefter vilken eller vilka byggaktörer som bör väljas.
  • Tekniska nämnden beslutar om markreservation alternativt markanvisningsavtal till den eller de byggaktörer vars förslag bedömts vara mest intressant.

Så ser processen ut - från markanvisning till markförvärv

Mål- och strategidokument för markanvisning