$left
$middle

Markanvisningspolicy

Tekniska nämnden fattar beslut om att godkänna markanvisningar. Till grund för beslut ligger kommunens markanvisningspolicy.

Så tilldelas en markanvisning

Jämförelseförfarande används vanligtvis vid markanvisning för bostäder. Markanvisning­en genomförs enligt följande modell:

  • Kommunen föreslår vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell för området.
  • En kravspecifikation med urvalskriterier sammanställs i ett prospekt. Prospektet offentliggörs genom att det presenteras på kommunens hemsida. Tekniska nämnden informeras om innehållet i prospektet innan det offentliggörs.
  • Intresserade byggaktörer lämnar in material i enlighet med prospektet i form av till exempel projektbeskrivning med tillhörande enkla skisser eller referensmaterial tillsammans med beskrivning av idéerna.
  • Kommunen bedömer inkomna förslag och föreslår därefter vilken eller vilka byggaktörer som bör väljas.
  • Tekniska nämnden beslutar om markreservation alternativt markanvisningsavtal till den eller de byggaktörer vars förslag bedömts vara mest intressant.

Så ser processen ut - från markanvisning till markförvärv

Mål- och strategidokument för markanvisning

sv