$left
$middle

Sysselsättning i Malmö och stadens verksamhetsområden

Denna rapport beskriver utvecklingen och förändringen av sysselsättningen i Malmö från 2007 till 2016, med särskilt fokus på stadens verksamhetsområden.

Bak­grunden till rapporten är Malmö Stads övergripande mål att Mal­mös näringsliv skall kunna utvecklas långsiktigt, för att skapa värden och ge inkom­ster och försörjning till Malmöborna och för att kunna tillgodose lokal- och markbe­hov för företag.

Rapporten ska bidra till att öka kunskapen kring den utveckling som skett i stadens verksamhetsområden och var ett underlag för fortsatt över­siktsplanering.

sv