Vindkraft i Malmö

Malmö stad satsar på vindkraftverk både på kommunens egen mark i olika områden och på andra platser i landet. Det finns även privata vindkraftsatsningar i Malmö.

Malmö stads miljöprogram har bland annat ett mål om 100 procent förnybar energianvändning i de kommunala verksamheterna där så stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad energi.

Målet om 100 procent förnybar engergianvändning är uppfyllt, medan arbetet med att öka den lokala förnybara energiproduktionen fortsätter. Ett sätt att bidra till detta är att bygga nya anläggningar för produktion av vindel.

För att tydliggöra möjligheterna till vindkraftsatsningar inom Malmö stad har områden lämpliga för vindkraft utpekats i Malmö stads översiktsplan.

Till grund för de föreslagna områdena låg bland annat ett planeringsunderlag för vindkraft i Malmö stad. (pdf, 1.9 MB)

Vindkraft på kommunägd mark

Malmö stad har i dagsläget 100 procent förnybar elförsörjning i de kommunala verksamheterna, där cirka 89 procent är inköpt vattenkraft, cirka 10 procent är vindel från vindkraftverk på annan ort och cirka 1 procent är solel som produceras i kommunägda fastigheter.

I syfte att öka den lokala produktionen av förnybar el undersöker Malmö stad möjligheten att etablera vindkraftverk inom kommungränsen.

Yttre Ringvägen

Några av de områden där vindkraft prioriteras enligt översiktsplanen ligger på kommunägd mark längs med Yttre Ringvägen. Här undersöker Malmö stad möjligheterna att etablera vindelproduktion.

I realiteten faller många områden bort på grund av säkerhetsavstånd till infrastruktur, hänsynsavstånd till bostäder och kyrkor, gränsvärden för buller och skuggstörning med mera. Kvarstår gör möjligheten till två vindkraftverk vid Oxie som kan producera 28 000 MWh/år. Det motsvarar cirka 19 procent av Malmö stads elanvändning eller hushållselen för 5600 lägenheter (5000 kWh/år). Samråd för dessa vindkraftverk genomförs den 18 januari till och med 30 april år 2021.

Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga här.

Norra hamnen

Förutsättningarna för vindkraft i Norra Hamnen har utretts på inramningsvallen för en planerad markutfyllnad och upp till 300 meter ut i havet. Vindkraftverk med renodlad havsplacering har visat sig mycket dyra att genomföra, medan vindkraftverk med fundament integrerade i inramningsvallen är mer lönsamma.

Fastighets- och gatukontoret har en pågående process med att ta fram tillståndsansökan för en vattendom för utfyllnaden, vilket krävs om tilltänkt placering ska vara möjlig. Ansökan omfattar upp till tre vindkraftfundament i form av extra utfyllnader intill inramningsvallen.

Illustrationen visar en möjlig utformning i Norra Hamnen.

Typskiss för en layout med tre vindkraftverk.

Etablering av två större vindkraftverk vid de båda yttre positionerna ger största möjliga produktion. Investeringen blir cirka 150 miljoner kr vilket ger 36 000 MWh/år. Detta motsvarar 24 procent av Malmö stads elanvändning, eller hushållsel för 7200 lägenheter.

Projektering och tillståndsansökan för vindkraftverken görs om vattendomen för utfyllnad har vunnit laga kraft.
Mer information finns i aktuell detaljplan, Dp 5625.

vindkraftverk i rörelse

Nyckelfärdig vind-kraft på annan ort

Det mest engagerade förhållningssättet till kommunala, såväl som nationella utbyggnadsmål, för förnybar energi, är att bygga på egen mark. Det är dock inte säkert att den egna marken är lämplig för vindkraftetableringar och tillståndsprocesserna kan ha relativt långa ledtider.

För att bygga upp branscherfarenhet inför stadsnära vindkraftetableringar och för att arbeta mot mer förnybar energi, har Malmö stad även börjat använda nyckelfärdig vindkraft på annan ort. Nyckelfärdig vindkraft på annan ort gör klimatnytta genom att fylla på elsystemet med förnybar el och tränga undan fossil elproduktion. Det spelar på så viss ingen roll att motsvarande mängd el använd i Malmö, inte kommer direkt från vindkraftverken utan helhetseffekten blir den samma som för lokal vindkraft.

Nyckefärdig betyder att vindkraftverket handlas upp som en helt färdig anläggning, där projektören tar hand om allt från projektering och tillståndsprocess till byggnation och drift.

När miljötillståndet har beviljats, bjuder projektören ut vindkraftverket till försäljning, och i det skedet kan kommuner och andra intressenter genomföra en upphandling. Det finns några aktörer i Sverige som kan lämna anbud vid en sådan upphandling, och i normalfallet finns det flera projekt ute för försäljning, vilket öppnar upp för konkurrensutsättning. I regel tar byggnationen cirka ett år från det att leveransavtal tecknats.

Vindkraftverket Nötåsen 1

Nötåsen 1 i Sundsvall

Malmö stads första upphandling av nyckelfärdig vindkraft gjordes 2013 och resulterade i ett av fyra vindkraftverk om 2 MW vardera i Nötåsen vindpark i Sundsvalls kommun. Eolus Vind AB levererade vindkraftverket Nötåsen 1 mot en kostnad om 35 Mkr, och verket övergick i Malmö stads ägo den 1 december 2014.

Den årliga produktionen är omkring 6200 GWh vilket motsvarar ca 4 procent av Malmö stads elanvänding.

Vindkraftverk Langemarken

Långmarken 7 i Kristinehamn

Under 2015 gjordes en andra upphandling av ett nyckelfärdigt vindkraftverk, vilket resulterade i ett av åtta vindkraftverk om 3,3 MW vardera i Långmarkens vindpark utanför Kristienhamn. Eolus Vind AB levererade även detta vindkraftverk, vilket kostade 42 Mkr och övergick i Malmö stads ägo i Januari 2017.

Vindkraftverket producerar årligen cirka 9100 MWh. Det motsvarar ungefär
6 procent av Malmö stads elanvändning.

Senast ändrad: 2021-01-18 14:24