Vindkraft i Malmö

Malmö stad satsar på vindkraftverk både på kommunens egen mark i olika områden och på andra platser i landet. Det finns även privata vindkraftsatsningar i Malmö.

Malmö stads miljöprogram 2009-2020 har bland annat ett mål om 100 procent förnybar energianvändning i de kommunala verksamheterna år 2020, där så stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad energi.

En kartläggning av de olika möjliga källorna till förnybar elproduktion inom kommunens gränser visar att Malmö kommuns största förnybara företräde - sett till idag tillämpbar teknik - ligger i våra goda vindförhållanden.

För att öppna möjligheterna för vindkraftsatsningar inom Malmö stad och att tydligöra dem internt och för andra intressenter, har vindkraftområden arbetats in i det nya förslaget till översiktplan som antogs den 22 maj 2014.

Vindkraft på kommunägd mark

Malmö stad har i dagsläget 100 procent förnybar elförsörjning i de kommunala verksamheterna, där cirka 94,5 procent är inköpt vattenkraft, cirka 5 procent är egenproducerad vindel och cirka 0,5 procent är egenproducerad solel.

Alternativet vattenkraft har en del negativa miljökonsekvenser, samtidigt som det är av intresse att utöka miljöengagemanget via lokal och egenproducerad el, vilket gör att Malmö stad undersöker möjligheten att etablera vindraftverk inom kommungränsen.

Yttre Ringvägen

Några av de områden där vindkraft prioriteras enligt översiktsplanen ligger på kommunägd mark längs med Yttre Ringvägen. Här undersöker Malmö stad möjligheterna att etablera vindelproduktion för egen användning.

En utbyggnad av samtliga områden skulle kosta cirka 150 miljoner kronor och resultera i en årlig elproduktion om ungefär 36 000 MWh (megawattimmar). Detta motsvarar cirka 24 procent av elanvändningen i de kommunala verksamheterna - eller hushållsel för drygt 6 500 hushåll. Lämpligt antal vindkraftverk och deras placering bestäms i en samrådsprocess, i samband med tillståndsansökan hos länsstyrelsen.

Det första steget för att ta ställning till om samråd ska inledas eller inte, är en vindmätning, vilken inletts i december 2015. Vindmätningen äger rum i området omedelbart söder om korsningen mellan Ystadvägen och Yttre Ringvägen och beräknas pågå i cirka två år. Efter ett års datainsamling finns i regel tilläckligt underlag för beslut om lämpligt turbinval, vilket tillsammans med priser på el och elcertifikat fastställer ekonomisk genomförbarhet.

I idealfallet kan samrådsprocess inledas år 2017 och vara klar 2018. Lyckas detta, kan detaljprojektering och entreprenadupphandling göras 2019, vilket möjliggör byggnation under 2020.

Norra hamnen

Norra Hamnen håller på att arbetas in i detaljplanen (som också inbegriper ny markutfyllnad). På planerad inramningsvall och upp till 300 meter ut i havet har förutsättningarna för vindkraft utretts. Vindkraftverk med renodlad havsplacering har visat sig mycket dyra att genomföra, medan vindkraftverk på vallen är mer kostnadseffektivt. I den vattendom som ska sökas för den nya utfyllnaden förbereds därför för upp till tre vindkraftfundament placerade som extra utfyllnader intill inramningsvallen.

Typsnitt för en layout med tre vindkraftverk.

Typskiss för en layout med tre vindkraftverk.

Etablering av två större vindkraftverk vid de båda yttre positionerna ger största möjliga produktion. Investeringen blir cirka 150 miljoner kr vilket ger 36 000 MWh/år. Detta mosvarar detta 24 procent av Malmö stads elanvändning. En full utbyggnad av både Yttre Ringvägen och Norra Hamnen skulle ge att nästan hälften av elanvändningen i de kommunala verksamheterna skulle kunna produceras vid Yttre Ringvägen och i Norra Hamnen. Det motsvarar den totalt möjliga elproduktionen hushållel för 13 000 hem.

Projekteringen görs om och när vattendomen för utfyllnad har vunnit laga kraft.

Eolus Vind AB levererar vindkraft till Malmö från Sundsvall.

Nyckelfärdig vindkraft på annan ort

Det mest engagerade förhållningssättet till kommunala, såväl som nationella utbyggnadsmål, för förnybar energi, är att bygga på egen mark. Det är dock inte säkert att den egna marken är lämplig för vindkraftetableringar och tillståndsprocesserna kan ha relativt långa ledtider.

För att bygga upp branscherfarenhet inför stadsnära vindkraftetableringar och för att arbeta mot förnybar energi, har Malmö stad även börjat använda utlokaliserad, så kallad nyckelfärdig vindkraft. Nyckelfärdig vindkraft innebär att vindkraftverket handlas upp som en helt färdig anläggning, där projektören tar hand om allt från projektering och tillståndsprocess till byggnation och drift.

När miljötillståndet har gått igenom lagligt, bjuder projektören ut vindkraftverket till försäljning, och i det skedet kan kommuner och andra intresserade genomföra en upphandling. Det finns några aktörer i Sverige som kan lämna anbud vid en sådan upphandling, och i normalfallet finns det flera projekt ute för försäljning, vilket öppnar upp för konkurrensutsättning. I regel tar byggnationen cirka ett år från det att leveransavtal tecknats.

Vindkraftverket Nötåsen 1

Nötåsen 1 i Sundsvall

Malmö stads första upphandling av nyckelfärdig vindkraft gjordes 2013 och resulterade i ett av fyra vindkraftverk om 2 MW vardera i Nötåsen vindpark i Sundsvalls kommun. Eolus Vind AB levererade vindkraftverket Nötåsen 1 mot en kostnad om 35 Mkr, och verket övergick i Malmö stads ägo den 1 december 2014.

Beräknad årlig produktion är 7 500 MWh, vilket motsvarat cirka 5 procent av elanvändningen i de kommunala verksamheterna, och produktionen år 2015 var ungefär 6 200 GWh. Produktionen beror både av vindförhållanden och hur stor del av årets timmar vindkraftverket är i drift, där det är normalt med en del intrimningsproblem under det första året.

Senast ändrad: 2019-08-23 16:49