Alternativa sätt att bidra till vindelproduktion

Det är inte säkert att en regelrätt investering i vindkraft passar alla aktörer i alla tider. Nya vägar att aktivt bidra till en omställning mot ett förnybart energisystem uppstår fortlöpande. Här beskrivs ett urval av dem, rangordnat utifrån grad av eget engagemang i fallande ordning. Vad som här beskrivs tillhör inte Malmö stads gjorda eller påbörjade satsningar, utan är alternativ som tjänstemännen för närvarande tittar närmre på.

Leasing av specifika vindkraftverk

Ett fåtal aktörer erbjuder idag leasing av vindkraftverk som ett sätt att aktivt se till att energisystemet fylls på med förnybar el. Leasing kan i sin tur delas in i finansiell och operationell leasing.

Finansiell leasing är i princip en avbetalningsmodell, där köparen ansvarar för verksamheten under leasingperioden och blir ägare till verksamheten när leasingperioden är över. Denna typ av satsning uppvisar - förutom betalningsplanen - stora likheter med att införskaffa nyckelfärdiga verk, och kan sägas vara ett mer engagerat förhållningssätt än operationell leasing och Power Purchase Agreement (PPA).

Operationell leasing innebär att leasingföretaget tar hela ansvaret inklusive kostnader för försäkringar, underhåll med mera. Verksamheten står vidare kvar i leasingföretagets ägo.

Inköp av el från specifika vinkraftverk - PPA

Power Purchase Agreement (PPA), är som namnet antyder ett avtal om energinköp mellan en elproducent och en elköpare. Köparen är normalt sett en etablerad elhandlare, men det finns inget som hindrar en större aktör av annat slag att upprätta ett PPA direkt med en projektör för en eller flera förnybara energianläggningar.

Avtalslängden kan vara allt mellan 5 och 20 år, under vilka elköparen köper energi direkt från elproducenten. Sådana avtal spelar en viktig roll i finansieringen av elproducerande tillgångar som inte ägs av någon av de traditionella storägarna. Säljaren i ett PPA kallas ofta en självständig producent eller en IPP (Independent Power Producer).

Skillnaden i verkan mellan operationell leasing och PPA tycks vara mycket liten, och det förekommer – rätt eller fel – att begreppen används som synonymer.

Såväl PPA som leasing av vindkraft är relativt nya fenomen på marknaden, som ännu inte tillämpas i Malmö stads arbete med förnybar energi. Beroende av prisbild och övriga konsekvenser är det alternativ väl värda att undersöka inför framtiden.

Inköp av ursprungsgarantier (GoO) för vindel

Malmö stads användning av el timme för timme, tillsammans med den varierande elproduktion som är typisk för vindkraft, medför att risk för överproduktion under vissa timmar inträder vid en vindandel om 25-30 procent.

Att passera denna gräns innebär inte nödvändigtvis några problem, då överskottet kan säljas. Om/när Malmö stad närmar sig sådana volymer vindel, bör det dock undersökas om övergången från renodlad självförsörjning till timvis nettoproduktion behöver föregås av ett politiskt beslut, skapandet av ett dotterbolag för avyttrande av produktionen, eller något annat. 

För aktörer som inte anser att vindkraftinnehav passar in i den egna verksamheten, eller inte vill passera en given andel vindel, finns vägar till mer indirekt stimulans till utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Ursprungsgarantier och grön el

Ursprungsgarantier kallas på engelska Guarantees of Origin, och ibland förkortningen ses förkortningen GoO. Genom att till varje megawattimme (MWh) el köpa till en urspungsgaranti, uppnås så kallad ursprungsmärkt el.

Med ”grön el” menas oftast det samma som urspungsmärkt el, men innebörden är inte helt entydig hos alla elleverantörer. För att undvika missförstånd beskrivs i denna framställning vad som menas med ursprungsgarantier.

Modellen bygger på att producenter av förnybar energi för varje MWh tilldelas en ursprungsgaranti av staten, vilken sedan säljs på en öppen marknad och blir ett tillskott till producentens intäkter. Ursprungsgarantier tilldelas för alla typer av förnybar elproduktion, till exempel vattenkraft, vindkraft, och el från biokraftvärme.

Då priset styrs av tillgång och efterfrågan, ökar givetvis priset på ursprungsgarantierna ju fler som efterfrågar dem. Det är alltså ett sätt att stimulera utbyggnaden av förnybar energi via ett produktionsstöd från den medvetne konsumenten.

I dagsläget är 94,5 procent av Malmö stads elbehov förnybart via inköp av ursprungsgarantier för vattenkraft, och under 2016 avses möjligheter och konsekvenser undersökas för ett byte till ursprungsgarantier för vindel.


Senast ändrad: 2016-03-24 13:50