Var sommargata?

På en sommargata ska alltid fotgängare och folkliv ha högsta prioritet. "Gaturummet" har många ändamål som ska fungera tillsammans. Här kan du läsa om de kriterier staden utgår från när en gata föreslås bli sommargata.

Initiativet till en sommargata får gärna komma från verksamheter, fastighetsägare eller boende längs en specifik gatusträcka. Därefter kan fastighets- och gatukontoret utvärdera om platsen är lämplig som en sommargata.

Fotgängare

Det behöver finnas underlag för tillräckligt många gående på platsen, för att skapa ett folkliv på en sommargata. Andelen gående måste förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon.

I vissa fall kan gator bedömas ha stor potential till förändring, trots att få gående rör sig på gatan. Man ska då ta med i beräkningen att det krävs stora insatser för att få människor att börja röra sig på en folktom plats.

Kollektivtrafik

Sommargator etableras inte på sträckor som trafikeras av kollektivtrafik.

Räddningstjänsten

Vid varje förslag på en ny sommargata stäms de föreslagna åtgärderna  av med Räddningstjänst Syd. Hänsyn behöver tas till exempelvis framkomlighet och uppställning av höjdfordon.

Huvudcykelstråk

En sommargata kan etableras på ett huvudcykelstråk, men hänsyn måste då tas till cyklisternas framkomlighet. Om gatan regleras som gågata får cyklister passera, men hastigheten ska anpassas efter gående.

Genomfartstrafik motorfordon

En sommargata ska vara prioriterad för fotgängare och folkliv. En sträcka där betydande mängd motorfordon i genomfartstrafik inte kan undvikas bör därför inte bli sommargata.

Parkering

För att en sommargata ska fungera bör inga parkeringar tillåtas på sträckan. En bedömning av påverkan ska göras vid varje förslag till ny sommargata, där ett betydande antal parkeringar tillfälligt plockas bort.

Leverans- och angöringsbehov

Sommargator bör ej etableras där verksamheter som har stora leverans- och angöringsbehov, som ej kan styras om till specifika tider, är etablerade.

Markupplåtelser

Intresse ska finnas från fastighetsägare, verksamheter, boende eller andra Malmöbor att ta sig an sommargata och fylla den med innehåll. På en sommargata skapas plats och möjligheter att upplåta mark för såväl uteserveringar, varuexponering och marknader som boendeaktiviteter och föreningsliv

Senast ändrad: 2019-02-11 13:49