$left
$middle

Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, GDPR.

Dessa regler gäller enligt GDPR

I Malmö stad är varje verksamhet ansvarig för personuppgifter på sina konton.

Det finns tre lagliga grunder Malmö stad kan luta sig mot för att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder och filmer i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är allmänt intresse, avtal med den registrerade, och i undantagsfall samtycke.

Utgångspunkten är att det alltid måste göras en bedömning av vilken laglig grund som ska tillämpas i varje enskilt fall där myndigheten står i begrepp att behandla personuppgifter. Ändamål och sammanhang avseende behandlingen blir avgörande för denna bedömning.

Utgå alltid från de grundläggande principerna för dataskydd. Särskilt principen om uppgiftsminimering. Behövs det verkligen en bild som innehåller personuppgifter? I vissa sammanhang kan det fungera med en illustration, i andra kanske det går att ta en bild där personen inte går att identifiera.

Formulera ett syfte

Formulera ett syfte som går att koppla till en av de rättsliga grunderna i GDPR.

Dokumentera hur du resonerade, när du kopplade ditt syfte till en rättslig grund.

Allmänt intresse

Den verksamhet som bedrivs hos en kommun, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som kommuner ska utföra samt eventuella frivilliga åtaganden.

Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt.

Vad "allmänt intresse" är när det gäller bilder och filmer definieras inte i dataskyddsförordningen, men det kan till exempel vara politiker eller talespersoner inom Malmö stad.

Avtal

Eftersom en person kan återkalla sitt samtycke kan man behöva ta bort bilderna eller filmerna från de kanaler de publicerats i. Vill du säkra att du inte ska behöva ta bort materialet behöver du skriva ett avtal med personen. Det är också lämpligt att använda sig av avtal i de fall personen vars uppgift du behandlar kan antas vara i beroendeställning gentemot myndigheten, det kan till exempel vara en elev på en skola eller någon som bor på ett särsklit boende i stadens regi.

Samtycke

Enligt dataskyddsförordningen måste Malmö stad inhämta samtycke från alla avbildade personer som är identifierbara, såvida bilden eller filmen inte kan behandlas under den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” eller ett avtal finns skrivet. Inhämtar man samtycke från personen i fråga går det bra att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder eller filmer. Det är viktigt att tänka på att en person kan återkalla sitt samtycke och att du då behöver ta bort bilderna eller filmerna från de kanaler de publicerats i.

Det är inte lämpligt att använda samtycke som laglig grund för personer som kan tänkas stå i beroendeställning gentemot Malmö stad, rekommendationen är att i stället använda sig av modellavtal.


Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv