$left
$middle

Gottorp

Söder om Gottorpsvägen, runt Gottorps gård och Gottorps allé planeras runt 600 nya bostäder, en förskola och ett nytt centrum för handel och service. I planerna finns också ett stort park- och rekreationsområde.

Byggstart 2022

Gottorpsområdet omfattar tre detaljplaner som alla utgår från planprogrammet för Gottorps allé. Skanska som äger marken beräknar komma igång med bygget av den första etappen med småhus, söder om Gottorps allé, under 2022. Byggstart för bebyggelsen norr om allén beräknas till år 2023 eller 2024.

Behovet av ett nytt centrum växer fram

Etableringen av ett nytt centrum i Gottorp har sin bakgrund i den utbyggnad som pågår och den brist på service som finns i stadsdelen.

Under hösten år 2018 gjordes en handelsutredning för Bunkeflostrand, som bland annat kom fram till att ett förbättrat utbud av dagligvaror och service är nödvändigt för att kunna utveckla Bunkeflostrand som en attraktiv boendeort.

Eftersom en stor del av utbyggnaden sker i östra Bunkeflostrand, finns det goda förutsättningar att etablera ett kompletterande centrum utmed Gottorpsvägen.

Småstadskaraktär med stora park- och naturområden

Gottorpsområdet får en varierad bebyggelse av småstadskaraktär, där olika typer av småhus blandas med flerbostadshus. I planeringen har stor vikt lagts vid att bevara naturen och kulturmiljön i området.

Den första etappen

Den första etappen (dp 5548) består av 40 småhus i form av radhus, kedjehus och villor. I den norra delen av planområdet anläggs en stadsdelspark. Bygget av småhusen beräknas komma igång under 2022.

Den andra etappen

Den andra etappen (dp 5615) omfattar runt 550 bostäder, varav 240 i småhus och 310 i flerfamiljshus. I området byggs en ny förskola och ett torg med butiker och vårdcentral. Här planeras också ett nytt stort park- och naturområde med fördröjningsmagasin som tar hand om dagvatten och stora regnmängder i området. Byggstart beräknas till år 2023 eller 2024.

Den tredje etappen

Den tredje och mindre detaljplanen för Gottorps gård (dp 5567) består av runt 15 småhus väster och norr om den befintliga byggnaden. Här bevaras större delen av de gamla träden. Detalplanen beräknas antas under sommarhalvåret 2021.

Barnen har varit med och planerat området

I planeringen av det nya centrumet har fastighetsägaren Skanska och Malmö stad haft workshops med Bunkeflostrandbor i alla åldrar och med deltagare från olika verksamheter som vill etablera sig i området.

En särskild satsning har gjorts för att involvera barn och unga i Bunkeflostrand i planeringen av närmiljön. På olika sätt har barnen tagit sig an uppgiften att komma med idéer och förslag till ett nytt torg i området.

I väntan på att torget blir verklighet har Skanska skapat en tillfällig aktivitetsplats intill Patrons gata. Här finns en basketplan, en utomhusplan för innebandy och en cykelbana och även möjlighet att odla.

Karta över området

sv