Sydvästra cementen

Limhamns omvandling från cementfabriksområde till blandad stadsbebyggelse är på väg att färdigställas. Totalt har det blivit 900 nya bostäder i det kustnära läget.

Området runt det gamla cementfabriksär i ständig rörelse och 

  • Under år 2020 har första delen av Övägen från Kalkbrottsgatan till silosen blivit klar, liksom omvandlingen av Strandgatan och Kalkugnsparken. Det har blivit mer plats för cykel- och gångtrafikanter. Nya träd har planterats längs gatan.
  • Från andra hälften av år 2021 färdigställs den andra etappen av Övägen samtidigt som Ökajen omvandlas. Även här längs Övägen blir det mer plats för gång och cykeltrafikanter.
  • Kajen omvandlas till ett naturlandskap med havsvegetation, slingrande gångstigar och kullar. Detta arbete beräknas pågå fram till år 2023.
  • Det planerade kajstråket, parken och torget i det sydvästra hörnet av området, mellan silosen och hamnbassängen, beräknas först påbörjas 2023/2024, eftersom det pågår byggnation av flera kvarter runtomkring som först måste bli klara.

Cementsilos i områderna bevaras

Cementsilos i Limhamn.

Foto: Lars Bendroth

Av de fastigheter som återstår att bebygga i Limhamns hamnområde finns silor, som fastighetsägaren nu vill riva och bygga upp på nytt till bostäder. För detta krävs en ändring av gällande detaljplan.

Bedömningen är att en ändring av detaljplanen är möjlig, under förutsättning att en ny detaljplan reglerar utformningen i enlighet med de värden som finns i de befintliga byggnaderna.

En byggnad som ska bevaras är det gamla lokstallet från år 1896. Här finns bygglov för att omvandla byggnaden till fritidsgård.

Karta över området