$left
$middle

Sydvästra cementen

Omvandlingen från cementfabriksområde till blandad stadsbebyggelse är på väg att färdigställas. Totalt har det blivit 900 nya bostäder, i enlighet med sydvästra delens detaljplan.

Under 2022 färdigställs den andra etappen av Övägen samtidigt som Ökajen omvandlas för att ge mer plats för gång- och cykeltrafikanter. Kajen omvandlas till ett naturlandskap med havsvegetation, slingrande gångstigar och kullar. Detta arbete beräknas pågå fram till mitten av 2023. Parallellt kommer även delar av gatumarken i området att färdigställas. Enligt plan påbörjas detta våren 2022 när flera av bostadshusen i området står klara.

Arbetet med att anlägga kajstråket, parken och torget i den sydvästra delen av området påbörjas först 2023/2024, eftersom det pågår byggnation av flera kvarter runtomkring som först måste bli klara.

Cementsilos i området bevaras

Av de fastigheter som återstår att bebygga i Limhamns hamnområde finns silor, som fastighetsägaren nu vill riva och bygga upp på nytt till bostäder. För detta krävs en ändring av gällande detaljplan.

Sedan hösten 2021 finns ett planuppdrag att arbeta fram en ny detaljplan (dp 5780), som ska göra det möjligt att riva silorna för att sedan kunna ersätta dem med ny bebyggelse som bostäder och verksamhetslokaler.

Silornas karaktärsdrag ska bevaras i de nya byggnaderna och den nya detaljplanen ska ta fasta på silornas kulturhistoriska värden, som de rundade formerna och den industriella karaktären med betongfasader.

En byggnad som ska bevaras är det gamla lokstallet från 1896. Här finns bygglov för att omvandla byggnaden till fritidsgård.

Cementsilos i Limhamn.

Foto: Lars Bendroth

Karta över området