$left
$middle

Carlsgatan

Carlsgatan är den större gata i Nyhamnen som ligger närmast Malmö C. Här byggs flera större kontor och bostadshus, samt ett gång- och rekreationsstråk som löper längs med bangården. Gatan ska också byggas om och anpassas efter framtida behov.

Omvandlingen av området längs med Carlsgatan har börjat. En ny domstolsbyggnad och en större kontorsbyggnad är redan färdigbyggda. På södra sidan av gatan har två bostadsprojekt har påbörjats.

Ombyggnaden av själva gatan sker i etapper, från väster till öster. Ett provisoriskt torg anläggs för att bidra till en trivsam och säker miljö under byggtiden.

Från baksida till framsida

Carlsgatan ligger i den södra delen av Nyhamnen. Gatan går från området närmast Skeppsbron och Malmö C i väster till Frihamnsviadukten och Västkustvägen i öster. Carlsgatan har under lång tid varit en genomfartsgata men omges också av ett flertal befintliga byggnader med kontor och andra verksamheter, bland annat stadens gamla slakthus i tegel från år 1904.

Utvecklingen kring Carlsgatan startade med kontorshusen Glasvasen och Foajén samt bostadshuset Malmö Living, strax norr om Malmö Centralstation. Nu fortsätter utbyggnaden österut med fler kontor och bostäder.

Från genomfartsgata till blandad bebyggelse

Längs med Carlsgatan fortsätter utbyggnaden österut från Malmö C med en större kontorsbyggnad, en ny byggnad för bland annat tingsrätt och förvaltningsrätt samt 366 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Mellan Carlsgatan och bangården anläggs ett mindre torg, Bangårdsplatsen, intill den nya domstolsbyggnaden. Vid torget finns också en liten, äldre tegelbyggnad som kan rymma en servering. Längs med bangården och i anslutning till den nya bebyggelsen planeras ett högt beläget rekreations- och gångstråk, Bangårdsterrassen. Två nya gångbroar över bangården, en alldeles intill centralstationen och en lite längre österut i höjd med Tellusgatan, kan på sikt bli nya länkar mellan Nyhamnen och Malmös gamla stadskärna.

Carlsgatan byggs om i etapper och anpassas efter framtida behov, bland annat genom separata körfält för bussar och ett robust cykelstråk.

En länk mellan nya och gamla Malmö

I området kring Carlsgatan kommer många människor att bo, arbeta och vistas. Här finns underlag för ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker. Byggnaderna mot gatan, varav vissa betydligt större och högre än andra, har många entréer och publika funktioner i bottenvåningarna.

Carlsgatan kommer att fortsätta vara viktig för trafiken i Nyhamnen. Gatan ska ge plats åt flera olika trafikslag och ha en utformning som uppmanar till ett lugnare trafiktempo. Området får flera gång- och cykelstråk, som kopplar ihop hela Nyhamnen med både centralstationen och resten av staden.

Karta över området

sv