Carlsgatan

Carlsgatan är den större gata i Nyhamnen som ligger närmast Malmö C. I området intill byggs och planeras för flera större kontor och bostadshus, samt ett gång- och rekreationsstråk som löper längs med bangården. Carlsgatan ska också byggas om och anpassas efter framtida behov.

Omvandlingen av Carlsgatan har börjat, med bygget av en större kontorsbyggnad, energibolaget Eons nya huvudkontor, med butikslokaler i bottenplan på norra sidan om gatan och en ny byggnad för bland annat tingsrätt och förvaltningsrätt samt två planerade bostadsprojekt på södra sidan. En ombyggnad av själva gatan planeras ske i etapper, med start i slutet av år 2021.

Från baksida till framsida

Carlsgatan i den södra delen av Nyhamnen går från området närmast Skeppsbron och Malmö C i väster till Frihamnsviadukten och Västkustvägen i öster. Den har under lång tid framför allt varit en genomfartsgata för fordonstrafik i området men kantas även av ett flertal byggnader med kontor och andra verksamheter, bland annat stadens gamla slakthus i tegel från år 1904.

Utvecklingen kring Carlsgatan startade med kontorshuset Glasvasen, grannen Foajén och bostadshuset Malmö Living strax norr om Malmö Centralstation. Nu fortsätter utbyggnaden med fler kontor och bostäder.

Från trafikerad väg till varierad bebyggelse

Längs med Carlsgatan fortsätter utbyggnaden österut från Malmö C med en större kontorsbyggnad, en ny byggnad för bland annat tingsrätt och förvaltningsrätt samt cirka 300 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Mellan Carlsgatan och bangården ska ett mindre torg anläggas. Det lilla tegelhuset intill kan rymma en servering. I anslutning till den nya bebyggelsen planeras också ett rekreations- och gångstråk kallat Bangårdsterrassen, som sträcker sig några våningar över marken. På sikt kan en gångbro över bangården utgöra en länk mellan Nyhamnen och den gamla stadskärnan.

Carlsgatan byggs om i etapper och anpassas efter framtida behov, bland annat genom separata körfält för bussar.

En ny länk mellan nya och gamla Malmö

Längs Carlsgatan är det många människor som kommer bo, arbeta och röra sig. I området finns därför ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker. Byggnaderna mot gatan, varav vissa betydligt större och högre än andra, har många entréer och publika funktioner i bottenvåningarna.

Carlsgatan kommer fortsätta vara viktig för trafiken i Nyhamnen. Gatan ska ge plats åt flera olika trafikslag och ha en utformning uppmanar till ett lugnare trafiktempo. Flera gång- och cykelstråk i olika väderstreck leder genom området och kopplar på ett naturligt sätt hela Nyhamnen till centralstationen och övriga staden.

Karta över området