$left
$middle

Carlsgatan

Carlsgatan är den större gata i Nyhamnen som ligger närmast Malmö C. I området intill byggs och planeras för flera större kontor och bostadshus, samt ett gång- och rekreationsstråk som löper längs med bangården. Carlsgatan ska också byggas om och anpassas efter framtida behov.

Omvandlingen av området längs Carlsgatan har börjat. Här står snart en ny domstolsbyggnad för tingsrätt och förvaltningsrätt och en kontorsbyggnad, energibolaget Eons nya huvudkontor, klara. Två bostadsprojekt på södra sidan har påbörjats. Ombyggnaden av själva gatan sker i etapper, med start i den västra delen av gatan och sedan vidare österut.

I väntan på att ombyggnaden av hela gatan ska kunna genomföras anläggs ett provisoriskt torg som ska bidra till en trivsam och säker miljö, och entréerna till de nya byggnaderna görs tillgängliga från gatan.

Från baksida till framsida

Carlsgatan i den södra delen av Nyhamnen går från området närmast Skeppsbron och Malmö C i väster till Frihamnsviadukten och Västkustvägen i öster. Den har under lång tid framför allt varit en genomfartsgata för fordonstrafik i området men kantas även av ett flertal byggnader med kontor och andra verksamheter, bland annat stadens gamla slakthus i tegel från år 1904.

Utvecklingen kring Carlsgatan startade med kontorshuset Glasvasen, grannen Foajén och bostadshuset Malmö Living strax norr om Malmö Centralstation. Nu fortsätter utbyggnaden med fler kontor och bostäder.

Från trafikerad väg till varierad bebyggelse

Längs med Carlsgatan fortsätter utbyggnaden österut från Malmö C med en större kontorsbyggnad, en ny byggnad för bland annat tingsrätt och förvaltningsrätt samt cirka 300 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Mellan Carlsgatan och bangården, intill den nya domstolsbyggnaden, anläggs ett mindre torg. På platsen finns en äldre, liten tegelbyggnaden som kan rymma en servering. Längs med bangården och i anslutning till den nya bebyggelsen planeras ett högt beläget rekreations- och gångstråk, Bangårdsterrassen. Två nya gångbroar över bangården, en alldeles intill centralstationen och en lite längre österut i höjd med Tellusgatan, kan på sikt bli nya länkar mellan Nyhamnen och Malmös gamla stadskärna.

Carlsgatan byggs om i etapper och anpassas efter framtida behov, bland annat genom separata körfält för bussar och ett robust cykelstråk.

En ny länk mellan nya och gamla Malmö

I området kring Carlsgatan kommer många människor bo, arbeta och röra sig. Här finns underlag för ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker. Byggnaderna mot gatan, vissa betydligt större och högre än andra, har många entréer och publika funktioner i bottenvåningarna.

Carlsgatan kommer fortsätta vara viktig för trafiken i Nyhamnen. Gatan ska ge plats åt flera olika trafikslag och ha en utformning som uppmanar till ett lugnare trafiktempo. Området får flera gång- och cykelstråk, som kopplar ihop hela Nyhamnen med både centralstationen och resten av staden.

Karta över området

sv