$left
$middle

Magasin M1

Det gamla magasinet M1, som ligger mellan Frihamnskajen och Grimsbygatan, ska renoveras och omvandlas till en plats för publika verksamheter. En ny detaljplan för fastigheten gör det möjligt.

Detaljplan dp 5602 för fastigheten Hamnen 22:192 gör det möjligt att bevara och utveckla magasin M1 för nya ändamål. Planen antogs i slutet av år 2020. Nu ska byggnaden saneras, renoveras och anpassas för kommande verksamheter.

Hamnbyggnad med banbrytande konstruktion

Magasin M1 som byggdes under åren 1919-1921 består av en källare och tre våningsplan med stora, öppna ytor. Byggnaden hade ursprungligen en funktion som mellanlager vid import och export. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet men magasinet har länge stått oanvänt och fasaderna är i akut behov av renovering.

M1s konstruktion med pelare i rader, synliga kapitäler och bjälklag i armerad betong, är ovanlig för sin tid. Byggnadens bruttoarea, minus källarvåning, är cirka 11 000 kvadratmeter. Mot kajen i norr har byggnaden en perrong och terrasser på varje våningsplan. Här lastades och lossades varor med hjälp av kranar till och från fartyg vid kaj.

Ytterväggarna består av fullmurar i rött tegel. Den norra sidan av byggnaden har på första och andra våningen skjutportar av trä med spröjsade överljus, tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid första våningen.

M1 är en viktig påminnelse om Frihamnens funktion och betydelse för Malmö.

Högt kulturhistoriskt värde

Magasin M1 har ett högt kulturhistoriskt värde och har därför försetts med rivningsförbud, plus skydds- och varsamhetsbestämmelser. Den nya detaljplanen, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är lika stort som själva byggnaden: 6 300 kvadratmeter. Planen medger ingen ytterligare byggrätt.

Ambitionen är att M1 i största möjliga utsträckning ska fyllas med publika och kulturella verksamheter, exempelvis museum, konsertlokal, studios och utbildningsverksamhet, men även kontor och publika centrumfunktioner.

Hösten 2020 sålde Malmö stad själva byggnaden med tomträttsavtal till fastighetsbolaget Lifra.

Nytt besöksmål i Nyhamnen

M1 ska bidra med identitet, liv och rörelse i den framväxande stadsdelen Nyhamnen och bli ett attraktivt besöksmål för Malmöbor och mer långväga besökare.

Karta över området

sv