$left
$middle

Amiralsgatan och Persborgs station

Amiralsgatan omvandlas till stadshuvudgata med nya bostadskvarter och mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kring Persborgs station planeras för nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola.

I december 2021 antogs planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg politiskt. Planprogrammet beskriver den planerade utvecklingen av området under de närmaste decennierna. Nya attraktiva livsmiljöer ska leda till ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling.

En outnyttjad potential i stadsutvecklingen

Malmö stad och många ideella föreningar arbetar för att förbättra sociala och hälsomässiga förhållanden i området som löper utmed den tätt trafikerade Amiralsgatan. Ambitionen är att omvandla området till ett mer urbant gaturum med lägre hastigheter, planskilda korsningar och både bostäder och verksamheter som är tillgängliga från gatunivå. Positiva effekter av en sådan stadsutveckling är bland annat att barriärer bryts, tryggheten och säkerheten ökar och att fler kommer att vilja nyttja kollektivtrafik och service. Det är förändringar som kan bidra till att knyta området närmare Malmös stadskärna.

Förslaget innebär bland annat:

  • En möjlig utbyggnad för bland annat cirka 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser och etablering av nya förskolor.
  • En ombyggnad av Amiralsgatan till en mer trygg gatumiljö.
  • En utveckling av stationsområdet runt Persborg med nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola.

Tryggt, trivsamt och tillgängligt genom fem bärande stadskvaliteter

Planeringen utgår från fem viktiga kvaliteter i stadsutvecklingen:

  • En god bebyggd miljö: Den nya bebyggelsen ska vara inbjudande och omsorgsfullt utformad. Bostadsgårdarna ger utrymme för umgänge och rekreation.
  • Tydligt sammanlänkat gatunät: Stadsdelen binds samman med stadens övriga stadsväv.
  • En gångvänlig stadsdel: Den gångvänliga stadsdelen har närhet till nya offentliga rum och stråk där människor gärna möts och uppehåller sig.
  • Tillgänglig rekreation, fritid och kultur: Tillgång till grundläggande rekreation, friluftsliv och kultur är viktiga pusselbitar för att främja en jämlik hälsa samtidigt som de utgör platser för möten, avkoppling och återhämtning.
  • Ökat serviceutbud och tillgänglig arbetsmarknad: Ett ökat serviceutbud och tillgänglig arbetsmarknad bidrar till en skapa ett ökat intresse av stadsdelen att leva och verka i.

Karta över området

sv