$left
$middle

Lummig grönska Segeparken

Elin Einarsson jobbar som landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret och är ansvarig för gestaltningen av parker och torg i det framtida Sege Park. Att vara gestaltningsansvarig i ett projekt innebär att du ska leda arbetet med hur de allmänna ytorna i ett område ska utformas för att bli vackra, funktionella och hållbara. Här berättar hon om arbetet med Segeparken - en unik plats för både människor, insekter och fåglar att trivas på.

Lummiga träd och en grön gräsmatta i Sege Park

100-åriga träd och känsla av lummig skog

Sege Park har en fantastisk, grön, uppväxt miljö som ska bevaras och utvecklas. I området finns inte mindre än 676 träd som Naturvårdsverket kallar jätteträd.

-I många andra exploateringsområden i staden är utgångspunkten en åker eller en parkering, här är det en grön oas, berättar Elin Einarsson som är landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret och ansvarig för gestaltningen av parker och torg i det framtida Sege Park.

Områdets stora park, Segeparken, anlades redan på 1930-talet, delvis tillsammans med patienter på dåvarande Östra sjukhuset. Parken har alltid varit en plats för rekreation men patienterna var även delaktiga i arbetet med områdets stora odlingar av såväl frukt som grönsaker.

Illustration på huu lekplatsen ska se ut. Kojor i form av stora ekollon

Kojor i form av stora ekollon. Lekplatsen i Segeparken ska ha en naturnära utformning.

Trädkojor, utegym och nya gångstråk

I den nya Segeparken ska grönskan bevaras men fler mötesplatser ska ta plats, så som lekplats, utegym och hundrastplats. För parken planeras grillplats och ytor för umgänge enligt önskemål från dialog med barn och unga i området. I området kommer det även finnas plats för gemensam odling.

På den nya lekplasten kan barn leka omgivna av skog och grönska, och lekytor ska ha en naturanära utformning. Elin berättar att de träd som har behövt fällas i området kommer få nytt liv när de på olika sätt används till att bygga lekplatsen. Och i skogsbrynet, bland de stora träden, kommer man hitta en stor trädkoja.

För att öppna upp och knyta ihop Sege Park med övriga området ska bättre gång- och cykelstråk anläggas. Det innebär även att stängsel ska plockas bort och fler, tydligare ingångar ska skapas.

Hållbar utveckling av parkmiljön

I utvecklingen av Sege Park finns ett tydlig fokus på hållbarhet, och i arbetet med gestaltningen av området är ekologisk hållbarhet så klart en viktig faktor.

Platsen har knappt förändrats på snart 100 år och att så minimala förändringar har skett över så lång tid är unikt. Förutom bevarandet av grönskan och jätteträden ska växtlighet adderas på nya ytor. Elin berättar att en del klippta gräsytor kommer göras om till äng, fler buskar ska planteras och en vegetation som är gynnsamma för insekter ska skapas. Och där det finns gott om insekter, där finns det fåglar. Så i utvecklingen av Segeparken tar man även fågellivet i beaktning. Holkar för fåglar och fladdermöss kommer därför att skymtas bland träden.

I parken planerar man för rikare vegetation, blommande träd och buskar, framförallt kommer det vara fokus på inhemska växter. Allt för att både människor, insekter och djur ska kunna trivas och bo i området.

Elin förklarar en vision för parken,
- Vi vill åt naturkänslan, för att detta är en av de få platser i Malmö där känslan av bokskog infinner sig.

Under 2022 kommer de första resultaten av arbetet med gestaltningen och utvecklingen av Segeparken.