$left
$middle

Sorgenfri

Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter håller Sorgenfri på att utvecklas till en unik stadsdel. Utbyggnaden av de norra delarna av Sorgenfri omfattar runt 2500 nya bostäder.

Kvarteret Spårvägen byggs nu klart med gator, torg och ännu en park

I kvarteret Spårvägen pågår ett större arbete som innefattar färdigställande av gator, ett torg och en ny park med lekplats. Även Celsiusgatan ingår och kommer att byggas om så att körbanan blir smalare och gångbanan breddas.

Detta är Spårvägens sista och avslutande entreprenad och förväntas pågå fram till årsskiftet 2024-2025.

En gammal kontorsbyggnad i tegel  som var en del av AB Alfred Benzons fabrik står kvar på Industrigatan och ska bevaras när Sorgenfri omvandlas. 

Malmös äldsta industrikvarter blir ett hållbart bostadsområde

De norra delarna av Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde som sedan år 1990 genomgått stora förändringar. I slutet av 1940-talet var det ett särskilt aktivt och viktigt verksamhetsområde där många Malmöbor tillbringade sina arbetsdagar. Efter år 1990 har omfattande rivningar gjorts i området, men en del av den äldre industribebyggelsen finns kvar och ska bevaras då de har ett kulturhistoriskt värde.

Inför omvandlingen av de gamla industrikvarteren fanns det omkring 40 olika verksamma aktörer och fastighetsägare i området. I dag präglas kvarteren av småskalig industri som funnits på platsen under lång tid, Sorgenfri är delvis ett verksamhetsområde med cirka 2 100 arbetsplatser. Här finns även mindre kontor, föreningslokaler och skolor samt kreativa verkstäder.

En vision om mångfald och småskalighet

Sorgenfri ligger mitt i Malmö. De gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar genomgår en omvandling till nytt bostadsområde med varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer för olika behov, där hållbarhet, kultur och gemenskap ges stort utrymme.

Utvecklingen av området ska bidra till att koppla ihop Malmös östra delar med centrum. Detta är ett långsiktigt arbete som ska leda till en gradvis förändring, där äldre verksamheter finns kvar tillsammans med nya byggnader och funktioner.

Det finns en gemensam vision och ett planprogram som säger att Sorgenfri successivt ska utvecklas till att bli en del av innerstaden, med tät kvartersstruktur och blandade funktioner.

Nyheter om Sorgenfri

Kontaktinformation och länkar

sv