Hållbarhetsstrategi för Sorgenfri

Sorgenfri ska vara ett föredöme för en hållbar stadsutveckling. Satsningar på cykel, gång och kollektivtrafik tillsammans med smarta gemensamma system ger möjligheter till en resurssnål livsstil.

Sorgenfri - en klimatsmartare stadsdel

Sorgenfri ska vara förberett för ett förändrat klimat med större lokala vädervariationer. Samtidigt ska området bidra till ett liv där vi minskar våra utsläpp av växthusgaser från dagens 7 ton (koldioxidekvivalenter) till FN:s klimatpanelsmål om 2 ton per år.

• Boende ska kunna transportera sig med kollektivtrafik, cykel och gång i hög utsträckning. Detta möjliggörs genom exempelvis tillgång till lastcyklar och abonnemang i bilpool.

• Nyproducerade byggnader ska ha låg energianvändning, helst passivhusstandard, dessutom ska de utformas så de håller sig svala om sommaren.

• Husens källare ska utformas så att de är motståndskraftiga mot kraftiga skyfall eller utformade så att de tillåts översvämmas.

• En så kallad grönytefaktor om 0,5 ska användas för att minska andelen hårdgjord yta i området vilket gör att det klarar av mer regn.

Framtidens stadsmiljö finns i Sorgenfri

Sorgenfri ska bli ett ledande exempel på en tät, grön och blandad stadsdel. Utvecklingen av området ska vara inkluderande och innefatta så kallade sociala klausuler.

• En byggherredialog hålls mellan Malmö stad och byggaktörer i förväg för att nå gemensamma överenskommelser om hur området kan göras så hållbart som möjligt.

• Byggaktörerna ska uppmuntras att använda sig av otraditionella byggkoncept såsom byggemenskaper och kollektivboenden. Upphandlande förvaltningar ska verka för att sociala klausuler ska användas i ny- och ombyggnation, samt vid drift och underhåll.

• Bottenvåningarna ska vara förberedda för lokaler och småskaliga verksamheter som bidrar till ett rikt offentligt liv i området ska prioriteras och uppmuntras.

• Miljö- och hållbarhetscertifieringar ska uppmuntras och byggaktörer ska uppmuntras till att bygga byggnader enligt konceptet giftfri miljö.

Naturtillgångarna brukas hållbart i Sorgenfri

I Sorgenfri ska såväl mänskliga resurser som naturtillgångar brukas på ett hållbart sätt. Resurshushållning genom odling, delad konsumtion och utökad samverkan premieras.

• Alla boende ska ha tillgång till hushållsnära avfallssortering.

• Fördröjning av regnvattnet i exempelvis dammar ska uppmuntras i syfte att minska belastningen på dagvattenledningarna och för att öka biodiversiteten.

• Byggaktörerna ska informeras om hur de kan hjälpa till att bevara och utveckla ekosystemtjänster i sina byggnader, exempelvis genom insektshotell och frukt-och bärlunder.

I Sorgenfri är det lätt att göra rätt

I Sorgenfri präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att leva ett hållbart liv och göra hållbara val.

• Byggaktörer ska uppmuntras till att skapa gemensamma funktioner som exempelvis verktygsbibliotek, byteshylla och odlingsmark.

• Husen ska utformas för att uppmuntra ett hållbart beteende, exempelvis genom säkra cykelparkeringar och vattenkranar som kräver extra ansträngning för att spola mycket varmvatten.