$left
$middle

Hållbarhetsstrategi för Sorgenfri

Sorgenfri ska vara ett föredöme för en hållbar stadsutveckling. Satsningar på cykel, gång och kollektivtrafik tillsammans med smarta gemensamma system ger möjligheter till en resurssnål livsstil.

Sorgenfri - en klimatsmartare stadsdel

Sorgenfri ska vara förberett för ett förändrat klimat med större lokala vädervariationer. Samtidigt ska området bidra till ett liv där vi minskar våra utsläpp av växthusgaser från dagens 7 ton (koldioxidekvivalenter) till FN:s klimatpanelsmål om 2 ton per år.

• Boende ska kunna transportera sig med kollektivtrafik, cykel och gång i hög utsträckning. Detta möjliggörs genom exempelvis tillgång till lastcyklar och abonnemang i bilpool.

• Nyproducerade byggnader ska ha låg energianvändning, helst passivhusstandard, dessutom ska de utformas så de håller sig svala om sommaren.

• Husens källare ska utformas så att de är motståndskraftiga mot kraftiga skyfall eller utformade så att de tillåts översvämmas.

• En så kallad grönytefaktor om 0,5 ska användas för att minska andelen hårdgjord yta i området vilket gör att det klarar av mer regn.

Framtidens stadsmiljö finns i Sorgenfri

Sorgenfri ska bli ett ledande exempel på en tät, grön och blandad stadsdel. Utvecklingen av området ska vara inkluderande och innefatta så kallade sociala klausuler.

• En byggherredialog hålls mellan Malmö stad och byggaktörer i förväg för att nå gemensamma överenskommelser om hur området kan göras så hållbart som möjligt.

• Byggaktörerna ska uppmuntras att använda sig av otraditionella byggkoncept såsom byggemenskaper och kollektivboenden. Upphandlande förvaltningar ska verka för att sociala klausuler ska användas i ny- och ombyggnation, samt vid drift och underhåll.

• Bottenvåningarna ska vara förberedda för lokaler och småskaliga verksamheter som bidrar till ett rikt offentligt liv i området ska prioriteras och uppmuntras.

• Miljö- och hållbarhetscertifieringar ska uppmuntras och byggaktörer ska uppmuntras till att bygga byggnader enligt konceptet giftfri miljö.

Naturtillgångarna brukas hållbart i Sorgenfri

I Sorgenfri ska såväl mänskliga resurser som naturtillgångar brukas på ett hållbart sätt. Resurshushållning genom odling, delad konsumtion och utökad samverkan premieras.

• Alla boende ska ha tillgång till hushållsnära avfallssortering.

• Fördröjning av regnvattnet i exempelvis dammar ska uppmuntras i syfte att minska belastningen på dagvattenledningarna och för att öka biodiversiteten.

• Byggaktörerna ska informeras om hur de kan hjälpa till att bevara och utveckla ekosystemtjänster i sina byggnader, exempelvis genom insektshotell och frukt-och bärlunder.

I Sorgenfri är det lätt att göra rätt

I Sorgenfri präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att leva ett hållbart liv och göra hållbara val.

• Byggaktörer ska uppmuntras till att skapa gemensamma funktioner som exempelvis verktygsbibliotek, byteshylla och odlingsmark.

• Husen ska utformas för att uppmuntra ett hållbart beteende, exempelvis genom säkra cykelparkeringar och vattenkranar som kräver extra ansträngning för att spola mycket varmvatten.

sv