$left
$middle

Energieffektivisering

Energieffektivisering är ett av Malmö stads viktigaste verktyg för att uppnå målet om ett hållbart energisystem. Genom att minska Malmös energibehov blir en större andel av den energi som används förnybar vilket minskar både växthusgasutsläpp och kostnader för samhället.

I Malmö stads egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation. Sedan 2001 har energianvändningen minskat med 33 procent och vi har som mål att till år 2030 minska med ytterligare 15 procent.

Några viktiga exempel på hur vi redan arbetar med att minska energianvändningen i våra egna verksamheter:

  • Samordning och kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i våra egna fastigheter.
  • Effektiv drift och optimering av befintliga fastigheter bland annat deras värme-, kyl- och ventilationssystem.
  • Minskad energianvändning på befintliga fastigheter genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Till exempel byte av ventilationssystem, utbyte av gammal belysning till energisnålare varianter, förbättringar av byggnaders klimatskal (t.ex. tilläggsisolering och bättre fönster) och även installation av solceller.
  • Minskning av energianvändning hos hyresgästerna i kommunens egna fastigheter med hjälp av beteendeförändringar eller till exempel byte till mer energieffektiva ljuskällor.
  • Energieffektiva om-, till- och nybyggnationer med högre energikrav än byggreglerna.

Förutom energieffektivisering så har Malmö stad under en längre tid försökt att utöka sin egen produktion av förnybar energi. Egenproduktionen bidrar till mer hållbar energi samtidigt som den minskar sårbarheten när energipriserna svänger. Större delen av egenproduktionen av förnybar energi kommer idag från två vindkraftverk, men även solceller och solvärme bidrar till egenproduktionen. Egenproduktionen av energi uppgår i nuläget till cirka 17 GWh (17 miljoner kilowattimmar), vilket motsvarar 12 procent av den köpta elen.

sv