$left
$middle

Energieffektivisering

Energieffektivisering är ett av Malmö stads viktigaste verktyg för att uppnå målet om ett hållbart energisystem. Genom att minska Malmös energibehov blir en större andel av den energi som används förnybar vilket minskar både växthusgasutsläpp och kostnader för samhället.

Malmö stad arbetar nära med ägare av elnät, fjärrvärmenät, avfallshanteringssystem, vattenledningar och näringsliv i Malmö för att hitta lösningar för att spara energi. Ett gott exempel på detta är de investeringar i värmepumpar som gjorts på Sjölunda avloppsreningsverk. Med hjälp av värmepumparna kan värme som reningsverket genererar fångas upp och användas som fjärrvärme istället för att gå till spillo. Värmepumparna täcker idag hela 8 procent av Malmös fjärrvärmebehov vilket minskat Malmös klimatpåverkan.

Energisnåla byggnader

I en växande storstad som Malmö är det av vikt att nybyggnationen är energisnål. Malmö stad har tagit fram en strategi för klimatneutralt byggande som en del av Malmö stads ambition att öka klimateffektiviteten i samband med upphandling och planering av nybyggnation.

Malmö stad arbetar även för att främja energieffektivisering av befintlig bebyggelse i Malmö. Kommunen har till exempel samarbetat med fastighetsbolag för att hitta kostnadseffektiva sätt att minska energianvändningen i det befintliga bostadsbeståndet i Malmö. Något som bland annat lett till energieffektivisering av lägenheter i Lindängen.