$left
$middle

Vindkraft

Arbetet med att öka den lokala förnybara energiproduktionen fortsätter. Ett sätt att bidra till detta är att bygga nya vindkraftsanläggningar. Malmö stad satsar på vindkraftverk både på kommunens egen mark och på andra platser i landet. Det finns även privata vindkraftsatsningar i Malmö.

För att tydliggöra möjligheterna till vindkraftsatsningar inom Malmö stad har områden lämpliga för vindkraft pekats ut i Malmö stads översiktsplan.

Vindkraft på kommunägd mark

Malmö stad har i dagsläget 100 procent förnybar elförsörjning i de kommunala verksamheterna, där cirka 89 procent är inköpt vattenkraft, cirka tio procent är vindel från vindkraftverk på annan ort och cirka 1 procent är solel som produceras i kommunägda fastigheter.

I syfte att öka den lokala produktionen av förnybar el undersöker Malmö stad möjligheten att etablera vindkraftverk inom kommungränsen.

Detta är en komplicerad process där hänsyn måste tas till vindkraftverkens störande effekter samt inverkan på exploatering och infrastruktursatsningar.

Privata vindkraftsatsningar

I en tätt bebyggd kommun som Malmö är det mycket som ska få plats. Vindkraft behöver en del utrymme, men några aktörer har etablerat vindkraftsanläggningar.

sv