$left
$middle

Malmö stads vindkraftverk på annan ort, leasing av vindkraft och ursprungsgarantier

För att bygga upp branscherfarenhet inför stadsnära vindkraftetableringar och för att arbeta mot mer förnybar energi, har Malmö stad även börjat använda nyckelfärdig vindkraft på annan ort. Nyckelfärdig betyder att vindkraftverket handlas upp som en helt färdig anläggning, där projektören tar hand om allt från projektering och tillståndsprocess till byggnation och drift.

När miljötillstånd beviljats, bjuder projektören ut vindkraftverket till försäljning, och i det skedet kan kommuner och andra intressenter genomföra en upphandling. Det finns några aktörer i Sverige som kan lämna anbud vid en sådan upphandling, och i normalfallet finns det flera projekt ute för försäljning, vilket öppnar upp för konkurrensutsättning. I regel tar byggnationen cirka ett år från det att leveransavtal tecknats.

Vindkraftverk i Kristinehamn.

Långmarken 7 i Kristinehamn

Under 2015 gjordes en andra upphandling av ett nyckelfärdigt vindkraftverk, vilket resulterade i ett av åtta vindkraftverk om 3,3 megawatt vardera i Långmarkens vindpark utanför Kristienhamn. Vindkraftverket övergick i Malmö stads ägo i januari 2017 och producerar cirka 9100 megawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär sex procent av Malmö stads elanvändning.

Vindkraftsanläggning i Sundsvall, Nötåsen.

Nötåsen 1 i Sundsvall

Malmö stads första upphandling av nyckelfärdig vindkraft gjordes år 2013 och resulterade i ett av fyra vindkraftverk om 2 megawatt vardera i Nötåsen vindpark i Sundsvalls kommun. Den årliga produktionen är omkring 6 200 gigawattimmar, vilket motsvarar cirka fyra procent av Malmö stads elanvänding.

 

Alternativa sätt att bidra till vindelproduktion

För verksamheter som som inte kan ha egna vindkraftverk, finns alternativa vägar att gå för att bidra i omställningen till ett förnybart energisystem.

Leasing av vindkraft

Ett fåtal företag erbjuder idag leasing av vindkraftverk. Leasing kan delas in i finansiell leasing, som i princip är en form av avbetalning under eget verksamhetsansvar, och operationell leasing, där leasingföretaget tar hela verksamhetsansvaret samt står kvar som ägare när leasingperioden är över.

För verksamheter vars huvudsyften inte inbegriper elhandel, kan producerad vindel exempelvis säljas till den elhandlare som verksamheten köper sin el från. Detta förutsätter dels att avtal om försäljning av vindel upprättas med elhandlaren, samt att den el som vindkraftleasingen ger varje månad är mindre än totalt använd el. Normalt sett baseras försäljningspriset på timpriset enligt NordPool, i det elområde där vindkraftverket befinner sig. Då priset på el varierar kraftigt, kan en strategi vara att tillgodose cirka 50 procent av den årliga elanvändningen med vindel: Under perioder med dyr el sparas pengar tack vare vindelproduktionen, och i perioder med billig el sparas pengar i det ordinarie elinköpet.

Power Purchase Agreement - PPA

Ett PPA är ett avtal om energihandel mellan en elproducent och en elköpare, till exempel för el från vindkraftverk. Avtalslängden kan vara allt mellan 5 och 20 år, och säljaren i ett PPA kallas ofta ”självständig producent” eller en ”Independent Power Producer” (IPP).

Köparen är normalt sett en certifierad elhandlare, men det finns inget som hindrar en större aktör av annat slag att upprätta ett PPA direkt med en projektör för en eller flera förnybara energianläggningar.

Precis som för leasing behöver avtal upprättas med elhandlaren, samt producerad el vara mindre än använd el.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier kallas på engelska Guarantees of Origin (GoO). Det är en möjlighet för alla typer av förnybar elproduktion, till exempel vattenkraft, vindkraft, och el från biokraftvärme.

Modellen bygger på att producenter av förnybar energi för varje megawattimme tilldelas en ursprungsgaranti av staten, vilken sedan säljs på en öppen marknad och blir ett tillskott till producentens intäkter; ett sätt för konsumenten att stötta förnybar utbyggnad.

Inköp av ursprungsgarantier kan fungera både som helhetslösning och som komplement till eget innehav av anläggningar för förnybar produktion. Malmö stads tidigare nämnda inköp av vattenkraft sker just via tilläggsinköp av ursprungsgarantier.

sv