$left
$middle

Nu gör vi fler ängar i Malmö

Vi måste öka den biologiska mångfalden som stadigt har minskat. Både i Agenda 2030 och i Malmö stads miljöprogram finns tydliga mål om att den biologiska mångfalden måste öka.

I Malmö vill vi ha mer äng, för att öka den biologiska mångfalden och på köpet få vackrare platser med blommande äng. Vi låter gräsmattor som inte används för rekreation, lek och idrott blir äng och bidra till biologisk mångfald. Det kan vara gräsmattor i parker eller på andra ytor. De klippta gräsmattorna bidrar nästan inte alls med biologisk mångfald. Även ytor som inte används till något annat, till exempel vägkanter, diken, rondeller och mittremsor, kan bli äng och då också bidra till den biologiska mångfalden.

Bara 1 procent ängsmark kvar

Ängar är viktiga livsmiljöer för många växter och djur. Många olika sorters växter, som blommar vid olika tider, gör att det finns föda under en längre tid av året. Det hjälper våra pollinatörer, såsom fjärilar, vilda bin och humlor, att överleva. Mycket av den mat vi äter och odlar är beroende av pollinerande insekter. Insekterna har viktiga roller i näringskedjan och är mat åt andra arter som till exempel fåglar och fladdermöss. De hjälper även till med nedbrytningen av dött material. Många insekter fungerar också som biologisk bekämpning mot skadedjur och växtsjukdomar. Även jorden blir mer levande med en ökad mångfald i floran.

Vi hjälper våra pollinatörer att trivas

Många insektsarter hotas av utrotning och antalet minskar snabbt. Det finns flera anledningar till det, bland annat användning av insektgifter, klimatförändringar och hur vi använder marken. Städerna växer utåt och blir tätare medan grönområdenas ytor minskar. Samtidigt används mycket mark i storskaligt jordbruk eller i skogsindustrin, där förutsättningar för stor biologisk mångfald saknas. Genom att göra om gräsmattor till ängar kan vi hjälpa våra pollinatörer och andra arter att trivas i Malmö. Satsningen kommer att bidra till miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv.”

Ängar tar ganska lång tid att skapa

Första steget är att hitta och välja ut de gräsmattor och ytor som vi vill göra till äng. Nästa steg är att låta växterna som redan finns där växa upp till sin fulla höjd för att se vad som växer där. Om det finns mycket och starkt gräs sår vi in ängsfröer och plantera växter för att gräset inte ska ta över helt. På vissa platser finns behov av att bearbeta jorden. Vi kommer att följa utvecklingen under några år och kompletterar med olika insatser beroende på platsens förutsättningar och utveckling. Efter blomningen slås ängen och växtdelarna får ligga kvar tills fröna fallit av och kan gro och bilda nästa års äng. Det kan ta några år innan en äng är full med blommande växter. Även växter som ibland kallas för ogräs, som till exempel maskrosor, är viktiga för våra pollinatörer.

sv