$left
$middle

Kunnallispolitiikka

Lue lisää Malmön kaupungin organisaatiosta ja vaikutusmahdollisuuksistasi.

Malmön korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Se koostuu sinun ja muiden Malmön asukkaiden valtuustoon äänestämistä edustajista.

Malmön poliittinen organisaatio

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi Malmön kaupungissa on lautakuntia. Lautakuntien tehtävä on valmistella ja käsitellä asioita, joihin kunnanvaltuusto aikoo ottaa kantaa. Lautakuntien tulee myös toimeenpanna kunnanvaltuuston tekemät päätökset. Joidenkin kysymysten kohdalla lautakunnilla on oma päätösoikeus.

Ruotsissa eduskunta ja hallitus määrittelevät lainsäädännön ja asetusten avulla kunnille tietyt kehykset, joiden mukaan niiden tulee järjestää toimintansa. Tällä varmistetaan kuntien toiminnalle ja palveluille pienin yhteinen nimittäjä.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Käytä hyväksi oikeuttasi poliittiseen vaikuttamiseen. Demokraattinen kulttuuri ja asukkaidemme kiinnostus politiikkaa kohtaan on meille tärkeää. Tarvitsemme elävää keskustelua, intoa ja yhteisiin asioihin paneutumista. Ruotsin demokratia ei toimi yhtä hyvin ilman sinun ääntäsi ja osallistumistasi.

 

Kontakta oss

Kommunalpolitik

Läs mer om Malmö stads organisation och din möjlighet att påverka.

Det högsta beslutande organet i Malmö stad är kommunfullmäktige. Den består av politiker som du och andra Malmöinvånare har röstat fram.

Malmös politiska organisation

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har Malmö stad en rad nämnder. Nämndernas uppgift är att bereda och hantera ärenden som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Nämnderna ska också verkställa beslut som fattats av kommunfullmäktige. I vissa frågor har nämnderna egen beslutsrätt.

I Sverige är det riksdag och regering som genom lagstiftning och förordningar sätter ramarna för hur kommunerna ska organisera sin verksamhet. På så sätt garanteras en minsta gemensam nämnare för kommunernas verksamheter och tjänster.

Var med och påverka!

Utnyttja din rätt till politiskt inflytande. En demokratisk kultur och invånarnas intresse för politiska frågor är viktigt för oss. Vi behöver en levande diskussion, drivkraft och ett engagemang för gemensamma frågor. Demokratin i Sverige fungerar inte lika bra utan din röst och ditt engagemang.

en