$left
$middle

Lautakunnat

Täältä löydät tietoa lautakunnista ja niiden tehtävistä.

Lautakunnilla on useita tehtäviä. Niiden tulee muun muassa:

  • tehdä omaa hallintoa koskevia päätöksiä
  • tehdä lain tai muun asetuksen määräämiä päätöksiä
  • tehdä kunnanvaltuuston lautakunnalle osoittamia päätöksiä
  • valmistella kunnanvaltuuston käsittelemiä asioita
  • vastata kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta

Lautakuntien tulee selvittää kunnanvaltuustolle, kuinka kunnanvaltuuston osoittamat toimeksiannot on suoritettu.

Kuka päättää lautakuntien kokoonpanon ja vastuualueet?

Kunnan organisaatiosta ja lautakuntien jäsenistä päättää kunnanvaltuusto. Pakollisia lautakuntia ovat kunnanhallitus, vaalilautakunta ja edunvalvoja (överförmyndare). Lautakuntien poliittinen paikkajako määräytyy kunnanvaltuuston kokoonpanon mukaan. Kunnanvaltuusto määrittelee myös jokaisen lautakunnan vastuualueet.

Malmön kaupungin lautakunnat

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

 

Nämnder

Här hittar du information om nämnderna och deras uppgifter.

Nämnderna har flera olika uppgifter. De ska bland annat:

  • besluta i frågor som rör den egna förvaltningen
  • besluta i frågor som regleras i lag eller annan författning
  • besluta i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden
  • bereda kommunfullmäktiges ärenden
  • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem.

Vem bestämmer nämndernas organisation och ansvarsområden?

Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. Nämnder som en kommun måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare. Nämndernas politiska sammansättning grundas i kommunfullmäktiges organisation. Kommunfullmäktige fastställer även varje nämnds ansvarsområde.

Malmö stads nämnder
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden