$left
$middle

Belysningsstolpar

Krav

Placering

Stolpplaceringar ska följa rekommenderade placeringar enligt VGU. Minsta avstånd mellan belysningsstolpar och vägkant ska beaktas enligt VGU.

Det ska vara körbar yta med 2,5m bredd fram till belysningsstolpen för servicebil med lift. Vid projektering ska framkomligheten kontrolleras med körspår där så erfordras för att säkerställa att fordonets svängradier uppfylls.

Där träd finns i närheten av belysningsstolpar ska det fullvuxna trädets grenverk inte inkräkta på stolpen eller skymma armaturens ljuskägla.

Stolpar får inte placeras i skelettjord.

Stolpluckans placering ska vara vänd från färdriktningen.

I klippta gräsytor ska tre rader minigatsten/knott/mosaiksten med storleken 4-6cm, i lätt fuktad betong, sättas kring stolpen.

Materialspecifikation

Malmö stads typritningar för belysningsstolpar ska följas. I de fall typritningar ej finns ska stolpritningar tas fram, godkännas av teknikstöd Belysning samt bifogas handling.

Krävs eftergivlig stolpe ska den vara av typ Energiabsorberande.

Innerdiameter i stolpe/pollare ska vara minst 100 mm i diameter för att klara montering av säkringsapparat enligt Malmö Stad standard.

Stolpe ska ha slipade svetsskarvar.

Luckskruv:

  • Avtrappad stolpe modell PIM (klåfingerskruv). PIM skruven ska smörjas med kopparpasta.

Ytbehandling

Belysningsstolpar ska ytbehandlas enligt typritning, annars gäller:

  • Stolpar i stål ska vara galvaniserade/varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.
  • Stolpens nedre del ska målas med järnglimmerepoxy (2x80 µm) enligt typritning för att motverka korrosion.

Kulör

Vid målning av stolpar ska kulören vara Malmögrön med färgkoden NCS S8010 – G10Y, glans 70%

Malmögrönt ska användas generellt i blandad stadsbebyggelse i centrum och inom bostadsområden, infartsgator mm. Galvaniserade stolpar används framför allt i renodlade verksamhetsområden men kan eventuellt även användas vid exploatering i ytterområdena. Val mellan galvaniserade stolpar och Malmögrönt ska diskuteras med teknikstöd Belysning.

Målningsklasser

Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-5 Utomhus i atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-5 Utomhus vid kust- och offshoreområden med stor mängd salt.

Stolpinsats

Stolpinsatsen ska vara med en säkringsapparat/plint för fördelningssystem TN-C, men tre kopplingsplintar med en area på 25mm² samt kopplingsplint för flexibel jordanslutning. D II säkringssockel och 6A säkring. Typ E77 796 48 eller likvärdig och ska gå att komplettera med fler säkringar där så behövs.

Varje armatur i en stolpe ska avsäkras var för sig.

Kontaktinformation

sv