Stadsarkivets uppdrag

Malmö stadsarkiv arbetar med frågor som rör arkiv på uppdrag av kommunstyrelsen och är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad.

Stadsarkivet ger råd och stöd, forskar, och bevarar, vårdar och sprider kunskap om arkiv.

Ge råd och stöd

Stadsarkivet besöker nämnder och styrelser för att se till att dessa följer de lagar som finns om arkiv och allmänna handlingar.

Bevara och vårda

Vi bevarar och vårdar stadens arkiv så att de kan läsas och förstås av forskare och användare. I magasinen finns 15 kilometer handlingar från både Malmö stad och från viss statlig verksamhet. Här finns också många enskilda arkiv.

Sprida kunskap om arkiv

Vår personal ger råd om hur arkiven kan användas. Vi tillhandahåller arkiv och handlingar till allmänhet, studenter och forskare. Vi ordnar visningar, föreläsningar och utställningar. Vi tar fram vägledningar, böcker och cd-skivor för att öka kunskapen om stadens arkiv och stadens historia.

På uppdrag av kulturnämnden, svarar Stadsarkivet för vård av och levande- och tillgängliggörande av Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.  

Arbetet sker i dialog med den förening som äger handlingarna.

Senast ändrad: 2016-04-14 14:02