$left
$middle

Bunkeflo strandängar reservat på både land och i havet

Bunkeflo strandängar blev 2009 Malmös första kommunala naturreservat. Ta en tur och titta på allt det som växer och lever här.

Ända sedan bronsåldern har marken används som betesmark. Betet och de ständiga översvämningarna av havsvatten och påverkan av salta vindar har skapat en mosaik av våtmark, vass, dungar och öppna områden med förutsättningar för det speciella växt- och djurlivet här.

Ett reservat till både havs och land

Bunkeflo strandängar sträcker sig från brofästet på Lernacken till Klagshamnsudden i söder. Större delen av reservatet ligger i havet mest med grunda och sandiga bottnar. Fiskar, krabbor, musslor, havsborstmaskar och andra arter som finns här måste klara den omväxlande havsnivån med vågor och lågvatten. På lite djupare vatten finns stora ålgräsängar som är viktiga barnkammare för flera djur i havet.

På strandängarna häckar flera vadarfåglar, som rödbena och tofsvipa, medan andra rastar här under flytt. I de stora vassarna häckar brun kärrhök, sävsparv och vattenrall.

En varierad och havsanpassat växtflora

Här finns också flera salttåliga växter som till exempel glasört, saltört och trift. I lite högre gräs kan du titta efter den sällsynta blomman dansk iris och även den sällsynta fjärilsarten, det vita stråflyet. Till reservatet räknas också delar av Lernacken där blomrika torrängar och kalkrasbranter innehåller speciella växter och djur. Här finns till exempel sandödla och ofta stora mängder av den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren.

Den grönfläckiga paddan är tillbaka

Under många år fanns inte den grönfläckiga paddan kvar här men med lite hjälp av stadens naturvårdare är den nu tillbaka igen. Om du inte kan se paddorna kan du höra deras drillande läte.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv