Öresundsmetro – tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö

Malmö stad och Köpenhamns kommun har sedan januari 2012, undersökt möjligheterna att etablera en tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, Greater Copenhagen-områdets två största städer. Utredningarna har delfinansierats av EU:s Interreg-program Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Projektet är del av den gemensamma trafiköverenskommelsen i Greater Copenhagen-samarbetet.

En framsynt och hållbar förbindelse

En Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö binder bättre samman Greater Copenhagen-regionen. Mobiliteten tvärs över Öresund blir väsentligt snabbare och mer robust.

Öresundsmetron är en framsynt, grön och hållbar förbindelse som är avgörande för utvecklingen av framtidens transportsystem. Tillsammans med Öresundsbron binder Öresundsmetron samman Greater Copenhagen. Danmark och Sverige hänger också bättre samman med Europa och resten av världen. Därmed bygger den vidare på utvecklingen som Öresundsbron kickstartade år 2000.

En klimatsmart lösning på framtidens flaskhalsar

Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland förväntas öppna år 2028. Utredningar visar att antalet godståg som transporterar varor mellan Skandinavien och Centraleuropa kommer att kunna fördubblas. En Öresundsmetro skapar förutsättningar för mer plats för både fjärrtåg och godståg på Öresundsbron.

Framtida höghastighetståg och andra fjärrtåg, liksom mer godståg på järnväg, minskar klimatutsläppen och bidrar till EU:s mål för år 2030. Då ska 30 procent av all godstransport på väg över 300 kilometer byta till andra transportslag som till exempel järnväg eller sjötransport, och mer än 50 procent innan 2050. Detta bidrar också till att Sverige uppnår klimatmålen om minskade utsläpp i transportsektorn. För att möta kapacitetsbehoven för fler godståg måste den europeiska transportkorridoren mellan nordliga Skandinavien och södra Italien (TEN-T ScanMed-korridoren) ha plats för tre godståg per timme och riktning i Fehmarn Bält-tunneln och på Öresundsbron. Fler godståg utmanar kapaciteten för spårburna persontransporter över Öresundsbron i och med den stora befolkningsökningen. Det riskerar att skapa en flaskhals för hållbara transporter och rörlighet på arbetsmarknaden tvärs över Öresund.

Klimatpotentialer för Öresundsmetron - beräknings- och analysförutsättningar för minskade klimatutsläpp, ÅF (pdf, 434.6 kB)

Presentation med anteckningar: Klimatpotentialer Öresundsmetro - beräkning av potentialer för minskade klimatutsläpp, ÅF (pdf, 1.1 MB)

Öresundsmetron löser flaskhalsproblematiken genom att fler person- och pendlarresor som idag sker med Öresundståg, i framtiden kan ske med metron. Det ger en mer flexibel och robust planering och hantering av tågdriften på Öresundsbron och anslutningarna på land. När mer gods transporteras på järnväg säkras en mer grön och klimatvänlig godstransport mellan Skandinavien och Centraleuropa. Och det blir samtidigt färre lastbilar på motorvägarna genom Sverige och Danmark.

Kortare restid och större arbetsmarknad

Öresundsmetron ökar tillgängligheten och minskar restiden till arbete, utbildning och kultur på tvärs över Öresund. Med en restid på cirka 20 minuter mellan Malmö och Köpenhamn med avgångar var 90:e sekund får vi också en större och mer sammanhängande arbetsmarknad. Den kortare restiden ökar således både antalet invånare från 1,3 till 2,3 miljoner som kan nå varandra tvärs över Öresund inom en timme. Antalet arbetsplatser ökar samtidigt från 0,8 miljoner till 1,3 miljoner. Detta främjar rörligheten och ökar förutsättningarna för bättre matchning på arbetsmarknaden i hela Greater Copenhagen-regionen.

Sammantaget stärker vi Greater Copenhagens möjligheter att attrahera internationella investeringar och arbetskraft till regionen. Det är många sektorer och näringsliv som kan dra nytta av detta, till exempel Life Science-industrin och forsknings-och utbildningsmiljöer.

Demografiska utmaningar

I framtiden står Greater Copenhagen-regionen inför stora demografiska utmaningar. Befolkningsprognoser visar att utvecklingen inom åldersgruppen 20-59 år i Östdanmark förväntas bli svag i Region Huvudstaden och negativ i Region Själland. Samtidigt som utvecklingen i Skåne är positiv. Prognoserna pekar på en stor ökning i åldersgruppen 60+ i hela Greater Copenhagen. Den demografiska utvecklingen utmanar hela regionens möjligheter att behålla samma välfärdsnivå som idag. Öresundsmetron kommer att bidra till en större rörlighet för arbetskraften över Öresund.

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund? Klicka på bilden för större format

interreglogga

Senast ändrad: 2019-06-26 10:49