$left
$middle

Malmös arbete med gröna obligationer visar på positiva effekter i miljöarbetet       

Malmö stads miljöprogram ställer upp några av världens mest tuffa miljömål vilka fungerar som en gemensam utgångspunkt för det samlade miljöarbetet i staden.        

I miljöprogrammet tar Malmö stad sikte mot att Malmö år 2020 ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling och att stadens egna organisation ska vara klimatneutral samt att hela staden år 2030 ska försörjas av förnybar energi till 100 %. För att kunna uppnå de mål som finns I våra miljöprogram så arbetar kommunen med så kallade gröna obligationer vilket fungerar som ett verktyg för att investera och finansiera på ett miljömässigt och hållbart sätt.

2018 producerade Malmö stad den första årliga rapporten kring vilka faktiska och förväntade effekter som uppnåtts av de investeringar som finansierats av de gröna obligationer som gavs ut under föregående år. Rapporteringen görs utifrån de åtaganden som följer principerna i Malmös gröna ramverk Green Bond Principles vilket Malmö stad antog 2017.

  • Arbetet med grön finansiering ger staden aningen billigare finansiering vilket är trevligt. Ännu bättre är att det lyfter fram klimatavtrycket för hela kommunkoncernens investeringar. I arbetet med grön finansiering skapas värdefulla samarbeten och insikter på tvärs över förvaltningar och bolag, säger Claes Ramel på stadskontorets ekonomiavdelning.

De gröna obligationerna finansierar sedan olika miljövänliga och hållbara investeringar som Malmö stad gör. Under 2018 finansierade de gröna obligationerna sammanlagt 29 investeringar som på något sätt bidrar till Malmö stads arbete att implementera de Globala målen på lokal nivå.

Sammantaget har följande effekter uppnåtts:

  • 4345,1 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2 per år
  • Årlig generering av förnybar energi med 2,6 GWh per år
  • Årliga energieffektiviseringar på minst 391,6 MWh per år
  • 31,4 km väg för hållbara transporter vilket inkluderar ökat antal cykelbanor och förutsättningar för elbussar på två av stadens busslinjer.
  • Ett utbyggt vattenhanteringssystem genom investeringar som kan processa 1 500 kubikmeter spillvatten, 6 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen och minst 330 kubikmeter dagvatten samt andra kapacitetsförstärkningar i det befintliga systemet.
  • 22 500 m2 gröna ytor och 501 mer träd.
  • Marksaneringar på en total yta av 26 212 m2 som resulterat i att 35 986 ton förorenad jord transporterats bort.

Malmös arbete med gröna obligationer är en del av arbetet med införande av FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Investeringarna i denna rapporten bidrar till uppfyllelse av mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), berättar Helen Nilsson på miljöförvaltningen.

Grön obligationsrapport 2019
Malmö stads arbete med gröna obligationer
Green Bond Principles BNP