$left
$middle

Tre frågor till tre byggherrar

Samarbete mellan Malmö stad och byggherrarna är en av nycklarna till att lyckas med de högt ställda ambitionerna för Sege Park. Samarbetet sker bland annat genom gemensamma temamöten för såväl kunskapsöverföring som samsyn.

I Sege Park sker ett nära samarbete mellan Malmö stad och byggherrarna för att nå upp till de högt uppsatta målen för området. Samarbetet bedrivs bland annat genom en för Malmö stad utarbetad metod - byggherredialog. I Sege park innebär byggherredialogen bland annat ett antal tematiska arbetsgrupper där såväl byggherrerepresentanter och tjänstepersoner från Malmö stad ingår. Exempelvis utreds och samordnas mobilitets- och parkeringsfrågan, möjligheterna för delningsfunktioner och kommunikationsarbetet i sådana arbetsgrupper. Men Byggherredialogen består även av andra möten, studiebesök, inspirationsresor m.m.

Så här berättar tre av byggherrarna

Ludvig Haav, Röda Oasen:

Hur tänker ni kring delningskonceptet i Sege Park?

– Det är en spännande satsning och det kräver ett nytänk från alla inblandade, inte minst när det gäller hur vi olika byggherrar kan samarbeta. Sedan är det viktigt för alla delningslösningar att man bygger så att det skapar möten mellan människor och att det skapar tillit och förtroende. Vi kan inte bara lägga på ett tjänsteutbud av appar utan det behövs fysiska mötespunkter. En annan jätteviktig aspekt är att skapa möjligheter för de små informella initiativen även efter att folk har flyttat in, att det skapas delaktighet bland de boende.

Vad tycker ni om byggherredialogen?

– I grunden är det ett jättebra upplägg, att man träffas tidigt och på något sätt skapar området tillsammans.

Sedan har det varit en utmaning i att alla parter ska känna lika mycket ägandeskap. Hittills har kommunen varit den mest drivande parten, men jag tror att det kan skifta när projektet kommer längre. Det är lite senare i planeringen som vi byggherrar enklare kan spela en mer aktiv roll.

Vilka ambitioner har ni med ert projekt ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Vi har höga ambitioner med hållbarhetsperspektivet. Vi vill visa på hur billigt det faktiskt går att bygga om man tänker utanför lådan, även när man gör det i mindre skala som i vårt fall. Vi har varit väldigt aktiva när det gäller att återbruka material. För oss är det viktigt att bygga på ett sätt som möjliggör och uppmuntrar en socialt och ekologiskt hållbar livsstil. Den stora hållbarhetsfördelen är livsstilen som vi bygger in där man lever mer kollektivt och delar fler saker.

Otto Martler, Derome:

Hur tänker ni kring delningskonceptet i Sege Park?

– Det är ett spännande koncept. Sedan bygger vi bara äganderätter och har därför inte samma behov som många av de andra att utveckla eller vara en del av konceptet. Vi har inga gemensamma sophus eller liknande.

Vad tycker ni om byggherredialogen?

– Det fungerar bra tycker jag. Den fyller en viktig funktion i och med att det är många samordningsfrågor som behöver lösas under resans gång. Det är ett stort arbete med infrastrukturen och många viljor som behöver samsas. Sedan önskar man ibland att det kunde gå lite fortare.

Vilka ambitioner har ni med ert projekt ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Det är en jätteviktig fråga och något vi lägger mycket tid och pengar på. Vi bygger uteslutande i trä och vill gärna framhålla fördelarna jämfört med andra byggmaterial. Sedan har vi planer på laddstolpar och solceller, men produkten är inte helt spikad ännu.

Anders Bengtsson, Tallfarm:

Hur tänker ni kring delningskonceptet i Sege Park?

– Infallsvinkeln är att bygga på ett sätt som gör att man kan leva mer resurssnålt, men även billigare för dig som boende. Till exempel genom att dela gemensamma ytor, verktyg eller annat. Vi tycker att det är jättebra med de här höga ambitionerna, sedan gäller det också att omsätta detta till något handfast och reellt som verkligen fungerar på riktigt.

Vad tycker ni om byggherredialogen?

– Det är en ambitiös satsning som Malmö stad gör. Det är en spännande mix av byggherrar med både större aktörer och mindre, och det ger en bra dynamik i diskussionerna. Vi ser olika på saker, det ger olika input vilket är lärorikt. De stora lär oss något och vi små kan också lära dem något. Jag tycker att vi har fått till en bra bygg-gemenskap.

Vilka ambitioner har ni med ert projekt ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Vi jobbar både med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och det gäller att få ihop det till en helhet. Vi har en betydande andel hyresrätter och vi kommer finnas kvar och jobba i området när allt är färdigbyggt. Förhoppningen är att vi då har möjlighet att fortsätta kommunicera med de boende och tillsammans hitta lösningar med fokus på hållbarhet. Det kan handla om allt från gemensamma ytor till delningshub för cyklar. Men lösningarna ska inte levereras färdiga utan allt ska ske i nära dialog med de boende.