$left
$middle

Budget 2020 klubbad i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Malmö stads budget för 2020 med plan för 2021–2022. Budgeten anger inriktningen för verksamheten samt fördelar mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

I samband med beslutet togs också ett tilläggsyrkande från S och L om att omfördela 30 miljoner kronor i kommunbidrag till arbetsmarknads- och socialnämnden för att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Budgeten innehåller kommunfullmäktiges vision, mål och uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i helägda bolag. Målen har ny struktur från och med 2020 och FN:s globala mål inom Agenda 2030 har inarbetats i målområdena. Genom budgeten fördelar kommunfullmäktige ekonomiska ramar till nämnderna. Den innehåller också riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning.