$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen

Tillgång till skyddsutrustning, kontroll av trängsel och alternativa skolavslutningar. Det är några av frågorna som Malmö stad arbetat med senaste tiden med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

Malmö stads inriktning när det gäller covid-19 är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Intensivt arbete med skyddsutrustning

Besöksförbud råder på Malmö stads äldreboenden. Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, LSS-verksamhet och på vårdboenden använder skyddskläder och skyddsutrustning utifrån Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien i Region Skånes expertis och rekommendationer. Många personer jobbar kontinuerligt på att fortsatt säkerställa tillgången till skyddsutrustning. Bland annat arbetar två samordnare med beställningar, inventering och annat kopplat till detta.

För samtliga medarbetare inom hemtjänsten och på vårdboenden råder noggranna hygienrutiner för att inte föra smitta vidare, exempelvis att noga tvätta händerna och använda handsprit mellan omvårdnadsmoment. När det finns risk för kontakt med kroppsvätska, exempelvis när en säng bäddas, används skyddshandskar och förkläde.

Videosamtal uppmuntras

På LSS-boenden får besöksförbud inte införas men Malmö stad avråder från besök med hänvisning till smittorisken. Vid behov kan personal föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt än via ett fysiskt besök, exempelvis genom videosamtal.

Vissa praktiska moment genomförs på gymnasiet

Förskolor och grundskolor har öppet som vanligt men en ökad frånvaro av barn har märkts av. Grundskolorna har informerat vårdnadshavare om att skolan är viktig och att friska barn ska vara i skolan, vilket minskat frånvaron.

Simundervisningen är inställd men det finns elever i årskurs 9 som riskerar att inte få ett slutbetyg i idrott om de inte kan visa att de kan simma. För dessa ordnas särskild simundervisning.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildning har stängt och bedriver lektioner på distans. Nytt är att avgångselever som läser el- och energiprogrammet på Universitetsholmens gymnasium delvis ska få komma tillbaka till skolan för att göra vissa praktiska moment. Det handlar om moment som inte är möjliga att genomföra på distans.

Gymnasierna har också informerat om att årets studentavslutningar för Malmö stads gymnasieelever inte kommer inte att kunna genomföras i traditionella former. Frågan om möjlig studentavslutning, som ändå följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, diskuteras med elevorganisationerna på respektive skola.

Uteserveringar kontrolleras

Fredagen den 17 april gjorde miljöförvaltningens livsmedelskontroll/tillsyn på 15-20 restauranger och uteserveringar vid Lilla torg och Möllevångstorget i Malmö.

Livsmedelskontrollen hade innan besöken sänt ut affisch och informationsblad om vad restaurangerna ska tänka på och göra för att förhindra smittspridning. Livsmedelskontrollen tittade på vilka åtgärder restaurangerna gjort. De flesta hade glesat mellan borden och tagit bort en del av sina sittplatser men en uteservering hade inte gjort några åtgärder. De fick information om föreskriften från Folkhälsomyndigheten och miljöförvaltningen rapporterade till Smittskydd Skåne. Miljöförvaltningen kommer att göra en uppföljning och om krogen då inte gjort några ändringar kommer det att rapporteras och det är Smittskydd Skåne som kan besluta om en krog måste stänga.

Fritidsgårdar öppnar studierum

Malmö stad har gjort det lättare för föreningar vad gäller regler, betalningar och krav för att få bidrag i deras verksamheter. Fritidsnämnden har bland annat erbjudit registrerade föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala fakturor.

Fritidsgårdar prioriteras då de fyller en viktig funktion. Många fritidsgårdar har öppnat studierum där gymnasieelever kan få studera i lugn och ro.

Snabbintroduktion underlättar för nyanställda

Flera förvaltningar med vårdansvar har rekryteringsteam, som snabbt kan rekrytera medarbetare om behoven blir stora. Anpassad introduktion har tagits fram för att nyanställda snabbt ska komma in i verksamheterna.

Sjukfrånvaron har minskat de senaste veckorna. Tabellen nedan visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

Diagram visar sjukfrånvaro över tid. 7,2 procent nu jämfört med 13,4 för en månad sedan.

denna sida finns samlad information om vad Malmö stad gör under coronasituationen.

sv
sv