$left
$middle

Resultat av trygghetsmätningen 2020

2020 års trygghetsmätning i Malmö är avslutad. Resultatet påminner mycket om mätningen från 2019.

I årets mätning uppger sju av tio Malmöbor att de inte har utsatts för någon form av brott de senaste tolv månaderna - antalet har varit konstant under flera år. Samtidigt uppger lika många, det vill säga sju av tio, att de är oroliga över att utsättas för brott - det är några färre jämfört med tidigare år. Den positiva utvecklingen har skett successivt under flera år.

Kraftfullt och intensivt polisarbete

En förklaring till den positiva utvecklingen är Malmöpolisens kraftfulla och intensiva arbete. Det handlar bland annat om satsningar såsom operation Rimfrost, det våldsförebyggande arbetet inom Sluta skjut och polisernas dagliga arbete på Malmös gator.

– Vi är glada över trenden att färre oroar sig att utsättas för brott. Minskningen är liten när vi jämför med föregående år men tittar vi över tid är den mer påtaglig. Vårt kraftfulla arbete mot brottslighet är en förklaring och vi fortsätter nu framåt i samma kraftfulla fart, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Försiktig positiv utveckling av trygghetsupplevelsen

När det kommer till otrygghet uppger runt tre av tio Malmöbor att de känner sig otrygga när det vistas utomhus sen kväll i sitt bostadsområde. Det är färre än tidigare år, vilket är positivt.

– Det går åt rätt håll men vi har fortsatt betydande utmaningar med otryggheten även om brottsligheten går ner. Vi vet att händelser som skjutningar och sprängningar påverkar upplevelsen av trygghet. Under året har sådana händelser kraftigt minskat i antal i Malmö. Men får vi många nya incidenter vet vi att det kommer påverka medborgarnas upplevelser negativt, säger Stefan Sintéus.

På samma gång uppger hälften av de som svarat att de är trygga utomhus sen kväll, ett antal som varit konstant under senare år. Med viss försiktighet kan sägas att det totalt sett går åt rätt håll när det kommer till malmöbornas upplevda trygghetskänsla.

– Vi arbetar med uppsökande verksamhet och arbete på fältet både för vuxna och ungdomar, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. När det gäller ungdomar har vi ett aktivt fältarbete där ungdomarna finns i det offentliga rummet. Arbetet handlar om att tidigt upptäcka och ge aktivt stöd för att bland annat förhindra kriminalitet.

Förbättringar inom missbruksområdet

Även medborgarnas svar på frågorna som berör missbruksproblematik tyder på att det skett förbättringar inom området. Frågeområdet handlar bland annat om berusade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister och narkotikamissbrukare och om man observerat att det pågår narkotikaförsäljning i ens område. På dessa frågor är det allt färre som upplever att det är ett påtagligt problem.

– Det ser lovande ut när det kommer till den generella missbruksproblematiken i Malmö. Vi har arbetat intensivt med att komma tillrätta med dessa problem. Vi tror och hoppas att vårt arbete har haft effekt, säger Stefan Sintéus.

När det gäller den positiva utvecklingen inom missbruksområdet, går det inte med säkerhet att tillskriva förklaringen enbart till polisens arbete, även om det gjorts en hel del inom området, bland annat genom krafttag mot öppna drogscener runt Möllevången och andra delar av Malmö.

– I vår uppsökande verksamhet för vuxna har vi kontakt med personer med missbruksproblem och stöttar dem till att söka hjälp, säger Anna von Reis.

Även den pågående pandemisituationen kan till viss del ligga bakom förändringen, där allt fler håller distans och stannar hemma. 2021 års trygghetsmätning blir därför särskilt intressant i det avseendet. Ett problem som dock kvarstår är att medborgarna fortsatt tycker att det finns ett ganska påtagligt problem med narkotikapåverkade personer utomhus.

Hastigheterna i Malmö hålls inte

Årets trygghetsmätning visar också att det finns problem kopplade till trafik och då specifikt avseende hastighet. Varannan person som svarat på undersökningen anser att bilar kör för fort i de områden där de bor.

– Att hastighetsgränserna inte hålls är problematiskt, i synnerhet då vi vet att hastigheten är avgörande för hur allvarlig utgången av en olycka blir. Ju högre hastighet, desto större är risken att de inblandade ådrar sig allvarliga skador eller till och med omkommer. Därför gör vi många trafikinsatser i och runt staden och vi fortsätter med det, framförallt i syfte att minska de dödliga utgångarna, säger Stefan Sintéus.

Nedskräpning fortsätter att vara ett problem

Ett problem som återkommer år från år är att många tycker att det är ett påtagligt problem med nedskräpning i det område där de bor, detta trots att Malmö stad vidtagit åtskilliga åtgärder för att komma tillrätta med nedskräpningen.

– Under 2021 startar en ny drift- och underhållsentreprenad där insatserna mot nedskräpning kommer att öka. Till exempel kommer vi att utöka renhållningen inom vissa områden till att innefatta kvällar och helger, och att öka insatserna med beteendekampanjer för att upplysa och få fler att göra rätt. För att staden ska upplevas som hel och ren har medborgare, fastighetsägare, näringsidkare ett ansvar att se till så att skräpet hamnar rätt – här behöver vi alla hjälpas åt, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Tummen upp – polisen bryr sig

Medborgarna ger även Malmöpolisen tummen upp när det kommer till frågan, om de anser att polisen bryr sig om de problem som finns i deras bostadsområde. Även det kan kopplas till Malmöpolisens kraftfulla arbete.

– Det känns verkligen bra att ha medborgarnas förtroende. Det är för dem vi finns och vi vill att så många malmöbor som möjligt ska känna sig säkra och trygga och inte utsättas för brott, säger Stefan Sintéus.

Trygghetsmätningen tillsammans med annan information som polisen har är ett viktigt underlag i planeringen av nästa års verksamhet. Det som är mest intressant för polisen är utvecklingen över tid, inte så mycket jämförelsen mellan nuvarande och föregående år. Att se utveckling över tid är möjlig då trygghetsmätningen genomförts på samma sätt i över 20 år.

– Avslutningsvis vill vi inom Malmöpolisen rikta ett stort tack till alla Malmöbor som deltagit i undersökningen. Genom ert deltagande ger ni oss viktig information till hur vi ska bedriva det polisiära arbetet i Malmö, säger Stefan Sintéus.

Fakta

Trygghetsmätningen har genomförts sedan slutet av 1990-talet med i stort sett samma frågor. Undersökningen har hög relevans och är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Läs mer

sv
sv