$left
$middle

Så gick det för Malmö stad 2020

Årsredovisningen berättar om 2020 och hur det gått med de mål som kommunfullmäktige satt upp, hur kommunens resurser använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året.

Malmö stad har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin som svept över världen under 2020. Detta har inneburit utmaningar för kommunen och dess verksamheter på sätt som det inte var lätt att planera inför. Årsredovisningen 2020 handlar till stor del om hur Malmö stad agerat under fjolåret och ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Malmö, politiker och andra intressenter. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut.

Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur kommunen som helhet har lyckats med det som var planerat. Den innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.

Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö stad. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och kommunalförbunden och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens och kommunens redovisning.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till +1 379 miljoner kr. Kommunen hade ett resultat på +1 198 miljoner kr, bolagen +273 miljoner kr och kommunalförbunden -7 miljoner kr.

Skatteunderlaget har sjunkit under året, vilket inneburit lägre skatteintäkter än förväntat. Samtidigt har kommunen erhållit extra generella statsbidrag som överstiger skatteintäktsbortfallet. Utöver de generella statsbidragen har flera andra typer av ekonomiskt stöd beslutats till följd av coronapandemin. Skatter och generella statsbidrag har under året budgeterats upp med 283 mnkr och motsvarande belopp har fördelats ut till nämnder och bolag. Utifrån uppfyllelsen av det finansiella målet samt förflyttning mot måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålen bedöms den ekonomiska hushållningen som god. Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens bolag är generellt god.

Bostäder

Malmö fortsätter växa och under 2020 blev vi 3 800 personer fler än 2019. Denna befolknings­ut­veck­ling medför ett omfattande behov av nya bostäder. Trots rådande konjunkturläge och coronapandemins påverkan har produktionen av nya bostäder och verksamhetslokaler under året legat på en hög nivå. Ett fortsatt högt bostadsbyggande av hyreslägenheter i flerbostadshus är en anledning till en fortsatt nedgång av hemlösheten även om det fortfarande finns ett stort antal hemlösa i Malmö.

Sysselsättning

Pandemin har haft stor påverkan på arbetsmarknaden i staden under 2020. Varsel, uppsägningar och konkurser tillsammans med färre nya jobb medför att grupper som redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden fått det svårare. Arbetslösheten i Malmö ökade under året och unga vuxna och utrikesfödda har drabbats hårdast.

Utbildning

Under 2020 fanns drygt 70 000 barn och elever i Malmös skolverksamhet. I kommunens förskolor bedöms likvärdighet fortsatt vara ett viktigt utvecklingsområde då det är stor variation i utemiljöer, lokaler och i medarbetarnas formella utbildning. Gymnasiebehörigheten för elever i årskurs 9 har ökat under 2020 men skillnaderna mellan olika skolor gällande andelen elever med gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde är fortsatt stora. Elever med bristande tillgång till digital teknik i hemmet och elever i behov av särskilt stöd har påverkats negativt av den distansundervisning, som med anledning av coronapandemin, bedrivits under året.

Infrastruktursatsningar och stadsutveckling

Under 2020 har Malmö stad arbetat för att få till stånd en framtida Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Alla förutsättningar för tunnelbygget Fehmarn Belt blev också klara under hösten 2020. Arbetet med en ny översiktsplan har fortsatt och fokus har bland annat legat på planer och planprogram så som Amiralsstaden, Station Persborg, Culture Casbah och Nyhamnen. Beslut har också fattats om en ny stadsdelspark i Hyllie med 64 000 kvm grönska och vattenupplevelser, samt om ett nytt kollektivtrafikstråk från söder till norr.

Mer om 2020 finns att ta del av på malmo.se/arsredovisning

sv
sv