$left
$middle

Sveriges första kulturljudzon

Malmö får Sveriges första kulturljudzon. Det står klart efter stadsbyggnadsnämndens godkännande av planprogrammet Sofielund på torsdagen. Beslutet visar på en för Sverige unik viljeriktning i hur lokala krafter inom kultur- och näringsliv kan främjas inom stadsutveckling.

Lika självklart som att det finns bullerzoner för industri bör det finnas ljudzoner för kultur. Det är ett av huvuddragen i planprogrammet Sofielund. Här planeras för att göra stadsdelens verksamhetsområde till en kulturljudzon, som kan beskrivas som ett avgränsat område där verksamheter ska få låta utan att störa boende.

I verksamhetsområdet i dag finns allt från fabriker, bilverkstäder, musikklubbar och fritidsföreningar. Med sitt hjärta längs Norra Grängesbergsgatan är det dynamiska området såväl en plats för arbete som besök för Malmöbor. Områdets etablerade karaktär är både en förutsättning och en möjliggörande faktor till att förstärka platsen. En kulturljudzon har länge förknippats med europeiska storstäder men planeras alltså nu bli något vi associerar med Malmö. Fastighets- och gatukontorets representant för planprogrammet berättar:

Planen är unik i sitt slag. Genom en förstärkning av platsen ges lokala verksamheter fler möjligheter att verka och utvecklas i området. Att Malmö som första stad i Sverige ger kulturen denna status – ja, det tycker jag är stort. Nicklas Johansson, Fastighets och gatukontoret

Samverkan med lokala aktörer

Planprogrammet presenterades i början av året med visionen att området ska bli stadens mest betydelsefulla och dynamiska centrum för kultur- och näringsliv. I våras hölls ett mycket välbesökt samråd som visade på stort engagemang och intresse för initiativet. Ett av arbetets fokusområden har varit att sätta de lokala aktörerna i centrum som en fortsättning på stadens breda dialogarbete med Sofielund. Planprogrammets projektledare berättar:

Som en del av programidén finns att etablera en deltagarkultur. Det innebär att man låter lokala aktörer delta i förstärkningen av platsen utifrån deras initiativ. Det är en förutsättning för att kunna ta till vara och utveckla ett områdes karaktär och en central del av Malmös stadsutveckling mot framtiden. Annika Arvidsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Bakgrund

Planprogrammet 6053 Sofielund är ett samverksarbete mellan stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. I planen ingår bland annat ökad markanvändning, hur platsen ska trafiksäkras, hur hänsyn tas till de redan etablerade verksamheterna längs Norra Grängesbergsgatan men också till platsens historiska arv. Den innehåller också idén om en deltagarkultur för att engagera lokala aktörer i utvecklingen. Verksamhetsområdet Sofielund vätter mot Rosengårds station i öst, Lantmannagatan i väst, Augustenborg i syd samt Annelund i norr.

sv
sv