$left
$middle

Hemlösheten i stort sett oförändrad visar senaste kartläggningen

Hemlösheten är under senaste året i stort sett oförändrad, visar årets kartläggning som gjordes i oktober. Kartläggningen avser hemlösa personer som socialtjänsten känner till och har kontakt med. En nyhet i år är att Socialstyrelsens senaste definition av hemlöshet används.

Årets granskning visar att antal vuxna hemlösa personer ökade från 1112 till 1115. Antal barn i hemlösa familjer minskade från 417 till 355.

Malmö stad använder i år Socialstyrelsens senaste definition, från 2011, på vad som är hemlöshet. Malmö stad har tidigare använt Socialstyrelsens äldre definition av hemlöshet, från 1999. Anledningen till att staden tidigare använt en äldre definition, har varit för att kunna jämföra utvecklingen fullt ut mellan åren.

Enligt den uppdaterade definitionen räknas, som hemlös, även en person som bor i till exempel försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa typer av boenden ordnas av staden (se situation 3 under Fakta) och har inte ingått i tidigare hemlöshetskartläggningar.

För att statistiskt kunna jämföra med föregående års räkningar, kan situation 3 räknas bort, men jämförelsen blir då inte exakt, utan kan närmast beskrivas som ungefärlig. Räknas situation 3 bort, så är hemlösheten mellan 2020 och 2021 inte speciellt förändrad. Nästa års hemlöshetskartläggning (2022) kommer fullt ut kunna att jämföras med årets (2021).

 

Fakta

Socialstyrelsens definition från 2011 och antal vuxna och barn
(den som Malmö stad använt vid 2021 års räkning)

Situation 1: Akut hemlöshet.

486 vuxna, 257 barn

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende

305 vuxna, 26 barn

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution, eller bor på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mätveckan, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar

782 vuxna, 280 barn

Personen bor i en av kommunen (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och kände till att denna hemlöshetssituation gällde under den aktuella mätveckan.

298 vuxna, 71 barn

Övrig situation

(situation framgår inte av svar) - 26 vuxna, 1 barn

sv
sv