$left
$middle

Fågelbacksgatan blir tryggare och grönare

Med start vecka 36 ska Fågelbacksgatan byggas om för att förbättra för cykeln med enkelriktade cykelbanor.

Populärt cykelstråk

Från september till januari byggs gatan om för att göra plats för fler träd samt enkelriktade cykelbanor. Fågelbacksgatan har länge varit ett välanvänt cykelstråk med flera tusen cyklister dagligen. Med flytten av garagetinfarten till Kronprinsen från Mariedalsvägen till Fågelbacksgatan har det blivit ökad biltrafik på sträckan. Därför blir det nu säkrare när gatan får enkelriktade cykelbanor i vardera riktning. Förutom nya cykelbanor kommer det även planteras nya träd och buskar längs sträckan.

Detta ska göras

Delen som byggs om är från korsningen Fågelbacksgatan/Mariedalsvägen fram till vändplatsen. Ombyggnaden kommer att göra att cyklisterna får separerade, enkelriktade cykelbanor på båda sidor av gatan. Antalet körfält på gatan bibehålls men gatan kommer att smalnas av. Korsningen med Törnskärsgatan kommer att få upphöjda genomgående gång– och cykelbanor som fungerar hastighetsdämpande på övriga fordon i korsningen. En ny passage tvärs Fågelbacksgatan kommer att anläggas vid Kronprinsens ingång till deras cykelparkering inomhus. Fler träd och buskar kommer att planteras längs gatan.

Under byggtiden

Framkomligheten för fordon kommer att vara begränsad på olika sätt under byggtiden. Möjligheten att ta sig till Kronprinsens garage ska alltid finnas. Cyklister och gående ska kunna ta sig fram längs gatan. Parkeringsplatserna längs Fågelbacksgatan kommer att ha begränsad tillgänglighet och kan inte användas som normalt. De som bor längs gatan ska kunna ta sig till sin fastighets entré.

sv
sv