$left
$middle

Dammfriskolans årskurser

Dammfriskolan har årskurserna F–9 med drygt 780 elever i åldrarna 6–16 år.

Förskoleklass och årskurs 1-3

Dammfriskolan har förskoleklass och årskurs 1-3. Förskoleklass är en egen förberedande skolform för sexåringar och är till viss del integrerad i skolverksamheten.

Dammfriskolans årskurs F-3 är heldagsskolor där barnen erbjuds omsorg före, under och efter skoltid. Arbetslagens (X, Y och Z) personal består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Inför årskurs 4 förändras klassamansättningen och arbetet sker tillsammans med avlämnande och mottagande lärare.

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 är indelat i tre årskursvisa arbetslag. Eleverna arbetar till stor del i åldershomogena grupper men vid vissa tillfällen så som elevensval, friluftsdagar och skapande skola arbetar de i andra grupperingar. Den enskilde elevens behov står alltid i centrum och är ledstjärnan i arbetslagens arbete.

Inför årskurs 7 förändras klassamansättningen och arbetet sker tillsammans med avlämnande och mottagande lärare.

Årskurs 7-9

Undervisningen för skolans cirka 250 elever i årskurs 7-9 bedrivs huvudsakligen inom två arbetslag. Högstadiet har tre klasser i varje årskurs och varje arbetslag har 4-5 klasser.

Lärarnas kompetenser kompletterar varandra till en helhet inom natur och samhällsvetenskapligt, språkligt och praktiskt estetiskt område.

Vi har behöriga lärare inom alla ämnesområden, arbetar mycket med digitala verktyg såsom Classroom och digitala läromedel.

Dammfriskolan

sv