$left
$middle

Avbrott från studier – för fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska skicka in en avbrottsblankett till KAA-UngMalmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier. Anledningen till att avbrottsblanketten ska skickas in är för att KAA-UngMalmö ska kunna erbjuda insatser, stöd och vägledning för elevens planering framåt.

Skolans ansvar – förberedelser inför avbrott

Om en elev planerar att avbryta sina studier är det viktigt att skolan i samtal informerar om och förbereder eleven för vad som kommer hända.

  • Eleven bör ha talat med mentor, kurator och/eller SYV om orsaken till avbrottet.
  • Elev och vårdnadshavare ska ha fått information om vad som händer med studiehjälp, flerbarnstillägg och dylikt.
  • En lärare eller annan personal som rektorn utsett som ansvarig ska fylla i avbrottsblanketten och bifoga eventuella underlag, till exempel utredningar och åtgärdsprogram samt eventuella betyg.

Vid behov kan rektorn på skolan ta kontakt med personal på KAA-UngMalmö för ett gemensamt möte alternativt överlämningsmöte med elev, eventuell vårdnadshavare och personal.

KAA-UngMalmös ansvar

När KAA-UngMalmö mottagit avbrottsunderlagen återkopplar specialpedagog på KAA-UngMalmö till angiven kontaktperson på avlämnande skola. Personal på KAA-UngMalmö utgår sedan från det inskickade underlaget för att upprätta lämpliga insatser för den mottagna eleven.

Om eleven ska återgå till studier

Om eleven ska återgå till studier är det KAA-UngMalmös ansvar att kontakta den mottagande skolan. Vid övergången överlämnar KAA-UngMalmö den pedagogiska informationen så att personalen på den nya skolan kan anpassa undervisningen och skapa goda lärsituationer för eleven.

Kontakta oss

sv