Här hittar du utdrag från resvaneundersökningen som genomfördes 2018. Bakom undersökningen ligger Region Skåne, Skånes 33 kommuner och Trafikverket. Undersökningen görs vart femte år.

Det totala kollektivtrafikresandet har ökat i Skåne medan biltrafiken har minskat. Antalet gång- och cykelresor per person är relativt oförändrat. I Malmö har kollektivtrafikresandet ökat med 5 procentenheter och gång- och cykelresandet har ökat med 4 procentenheter jämfört med tidigare undersökningar.

Andelen bilresor som Malmöbor gör har minskat med
6%

Hur reser Malmöborna

Flest Malmöbor, 34 procent, reser med bil, 26 procent med cykel, 25 procent reser med kollektivtrafik, 14 procent promenerar.

Undersökningen visar att 74 procent av befolkningen i Malmö kommun mellan 16 och 84 år har körkort för bil, och 62 procent uppger att det alltid eller för det mesta har tillgång till bil. 73 procent uppger att de alltid eller för det mesta har tillgång till cykel.

Personer som bor i villa har både god tillgång till bil och cykel (bil: 96 procent, cykel: 81,1 procent), medan de som bor i lägenhet har sämre tillgång till både bil och cykel (bil: 60 procent, cykel: 64,7 procent).

Malmöbor med tillgång till cykel
73%

Vart reser Malmöborna?

Den vanligaste resan går till hemmet (42 procent), därefter går resan till arbetet (18 procent), för att göra inköp (8 procent) och resa till nöjen, fritidsaktiviteter eller besöka släkt (8 procent).

Andelen resor som är 5 km eller längre har minskat sedan tidigare undersökningar. År 2018 var 46 procent av resorna 5 km eller längre, en minskning med 5 procentenheter.

Den vanligaste resan går till hemmet
42%

Till eller från Malmö?

Av resorna som påbörjas i Malmö avslutas de flesta i Malmö, följt av Lund, Svedala och Burlöv.

38 000 personer resor till arbetet i Malmö från andra kommuner, och 18 000 Malmöbor resor till arbetsplatser i andra kommuner.

110 000 personer bor och arbetar i Malmö. Det genererar drygt 59 000 resor till arbetsplatsen en genomsnittlig dag.

59 000
resor till arbetsplatsen per dag inom Malmö.

Skillnader i kvinnors och mäns resande

Den största skillnaden mellan kvinnors och mäns resande är att kvinnor åker mer kollektivtrafik, kör bil i mindre utsträckning och promenerar mer. Ungefär lika många kvinnor och män cyklar (26 respektive 25 procent).

Resa med bil: kvinnor: 29 procent, män: 39 procent.
Resa med buss: kvinnor 20 procent, män: 14 procent.
Promenerar: kvinnor 16 procent, män: 11 procent.

39%
av männens resor görs med bil.

Varför mäter vi resandet?

För att kommunen ska kunna göra rätt prioriteringar och investeringar behöver vi veta mer om hur Malmöborna rör sig och hur resandet förändras över tid. Därför bad vi 20 000 Malmöbor i åldrarna 15-84 år att berätta om sina dagliga resvanor. 5 800 personer deltog i undersökningen.

5 800
personer deltog i undersökningen.
sv