$left
$middle

Försäljningstillstånd för tobak

För att få sälja tobaksvaror krävs det att du har ett tillstånd. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Malmö stad. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva.

Ett tillstånd för försäljning av tobak gäller bara för det företag (organisationsnummer) som fått tillståndet och för det försäljningsstället (butik) som står angivet i beslutet. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till ett nytt försäljningsställe. Då måste du ansöka om tillstånd på nytt.

Har du redan ett stadigvarande försäljningstillstånd för tobak och vill förändra något i verksamheten ska du anmäla förändringarna till tillståndsenheten.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak.

Egenkontroll

För att få sälja tobaksvaror måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. Det betyder att du själv ska kontrollera din verksamhet så att den sköts i enlighet med lagen. För att kunna göra den kontrollen så ska du ha ett särskilt program som beskriver hur kontrollen går till. Till din ansökan måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämplig för din verksamhet till ansökan. Tillståndsenheten kommer att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi kontrollerar bland annat att innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå

  • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
  • information till personal
  • märkning och spårbarhet av tobak.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla. När du lämnat in ditt egenkontrollprogram kommer tillståndsenheten göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Ärende

Avgift i kronor

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – detaljhandel

9 500

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – partihandel

10 000

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift)

7 000

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden

7 000

Anmälan om ändrade styrelseförhållanden

5 000

Anmälan om förändring

2 000

Ansöker du om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel och partihandel samtidigt behöver du endast betala den högre ansökningsavgiften om 10 000 kronor.

Betala avgiften

Avgiften betalas in på bankgiro 5089-5812. Ange referensnummer 2631 samt butikens namn.

Tillsynsavgift

Malmö stad gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar Malmö stad ut en årlig tillsynsavgift.

Förändring av verksamhet med försäljningstillstånd

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Har du stadigvarande försäljningstillstånd för tobak måste du anmäla förändringar av bolagets företrädare och ägare till tillståndsenheten. Exempel på förändring av företrädare kan vara att ett bolag får en ny styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare eller finansiär. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått de pengar som använts och hur överföringen av pengarna gått till.

Sker det andra förändringar i din verksamhet som kan påverka tillsynen, som exempelvis

  • nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress
  • förändring av egenkontrollprogram
  • olika typer av avbrott – exempelvis om du planerar att hålla din butik stängd under en viss period.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Varför måste jag anmäla ändring av bolagets företrädare?

Anledning till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att tillståndsenheten måste bedöma om de nya personerna anses ha betydande inflytande i verksamheten. Om en företrädare byts ut mot en annan måste tillståndsenheten kontrollera om den nya personen är personligt och ekonomiskt lämplig att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobaksvaror. Kontrollen innebär bland annat att tillståndsenheten granskar om den nya personen finns i belastningsregistret eller har anmärkning hos Kronofogden eller Skatteverket.

Vid en förändring utreder tillståndsenheten också hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet. Verksamheten måste redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till. Detta görs för att motverka att verksamheter finansieras med hjälp av illegala medel.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

För dig som tidigare haft anmäld tobaksförsäljning

Har du före 1 juni 2019 haft anmäld tobaksförsäljning och lämnat in en ansökan om försäljningstillstånd för tobak senast 1 november 2019 får du fortsätta sälja tobak i väntan på att tillståndsenheten tar ställning till din ansökan.

Kontakta oss

Tillståndsenheten – tobak och folköl

Telefon:
040-34 55 68
Telefontider:
Måndag–fredag 13.00–15.00
Postadress:
Tillståndsenheten – tobak och folköl Tillståndsenheten – tobak och folköl, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Fänriksgatan 1
Besökstider:
Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv