$left
$middle

Försäljningstillstånd för tobak

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Malmö stad för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Från och med 1 juli 2019 kan du inte längre anmäla tobaksförsäljning. Från den 1 juli måste du i stället ansöka om tillstånd och ansökan prövas av tillståndsenheten.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste därför ansöka om tillstånd. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

För dig som tidigare haft anmäld tobaksförsäljning

Du som tidigare har haft anmäld tobaksförsäljning får fortsätta sälja tobak till och med den 1 november 2019. Lämnar du in en ansökan om försäljningstillstånd för tobak senast 1 november 2019 får du också fortsätta sälja tobak i väntan på att tillståndsenheten tar ställning till din ansökan. Om din ansökan inkommer efter den 1 november 2019 kommer du inte få sälja tobak under handläggningstiden.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå

  • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
  • information till personal
  • märkning och spårbarhet av tobak.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Folkhälsomyndigheten – egenkontrollprogram

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Ärende

Avgift i kronor

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – detaljhandel

9 500

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd – partihandel

10 000

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift)

7 000

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden

7 000

Anmälan om ändrade styrelseförhållanden

5 000

Ansökan om förändrat tillstånd

1 500

Tillsynsavgift

Malmö stad gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar Malmö stad ut en årlig tillsynsavgift.

Läs mer om tillsyn av verksamheter som säljer tobak

Förändring av verksamhet med försäljningstillstånd

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att

  • tillståndsenheten måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak
  • tillståndsenheten måste utreda hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet.

Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

sv